İcra Hukuku

Haricen Tahsil Nedir?

Aleyhinde icra takibi başlatılan borçlu, icra takibine konu bu borcunu icra dairesine değil de doğrudan alacaklıya ya da alacaklı vekiline ödeyebilmektedir. Bu şekilde icra dairesi kullanılmadan yapılan borç ödemelerine haricen tahsil denilmektedir. Haricen tahsilde borçlu, icra dosyasına konu borcunu banka kanalıyla ya da elden doğrudan alacaklı veya alacaklı vekiline yapmaktadır.

Haricen Tahsil Harcını Kim Öder?

İcra dosyası haricen tahsil yoluyla tahsil edildiğinde, dosyanın kapanması için icra dairesine yatırılan harca tahsil harcı denilmektedir. Tahsil harcı, konusu para olan ya da parayla ölçülebilen icra takiplerinde takip dosyasına yapılan ödemeler nedeniyle icra takibinin değeri üzerinden alınan bir harç türüdür

Tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilmektedir. Tahsil harcı, alacaklının tahsil edilen parayı kasadan tahsil ettiği esnada alınmaktadır. Tahsil harcını borçlu ödemektedir.

Harçlar Kanunu madde 28/b- İcra Tahsil Harcı, İcra takiplerinde Tahsil Harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar.

Konunun değeri üzerinden alınacak İflas harçlarında da bu bent hükümleri uygulanır.

Haricen Tahsil Harcını Kim Öder

Haricen Tahsil Bildirilmezse Ne Olur?

Haricen tahsilde borçlu, icra dosyasına konu borcunu banka kanalıyla ya da elden doğrudan alacaklı veya alacaklı vekiline yapmaktadır. Alacaklı, icra dosyasını vekili aracılığıyla takip ediyor ise borçludan ödeme aldığında bunu vekiline bildirmelidir. Alacaklı vekili, bu borç ödemesini ilgili icra dosyasına bildirmekle yükümlüdür. Avukatın haricen tahsil edilen miktarı dosyaya bildirmemesi Avukatlık Kanunu’nun 34., 134. ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3, 4. ve 43. maddelerine aykırılık teşkil edecektir. Avukatın bu eylemi nedeniyle hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verilebilmektedir.

1186 Sayılı Avukatlık Kanunu

Madde 34-Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Madde 134- Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, meslekî çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

Madde 3- Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.

Madde 4-Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih – Esas No – Karar No Konu Tarih: 02.02.2007 Esas: 2006/440 Karar: 2007/33

Şikayetçi 11.02.2005 tarihli şikayet dilekçesiyle, hakkında kira alacağı için yapılan icra takibi nedeniyle şikayetli avukata 1.800.000.000 TL ödeme yaparak makbuz aldığını, ancak tahsil edilen para icra dosyasına bildirilmediği için evindeki eşyalarının fazladan haczedildiğini, bu nedenle aynı miktarı ikinci kez ödemek zorunda kaldığını, maddi ve manevi olarak zarara uğradığını belirterek şikayetçi olmuştur.

Şikayetli avukat 21.03.2005 tarihli yazılı savunmasında; şikayet konusu iddiaların gerçek olmadığını, dosyanın Yargıtay’da bulunması nedeniyle haricen tahsil edilen miktarın dosyaya bildirilmediğini, mükerrer tahsilat olmadığını, alacağı karşılayacak kadar haciz yapıldığını, fazla mal haczi yapılmadığını, şikayetçinin iddiasının gerçekleri yansıtmadığını ve kötü niyetli olduğunu belirtmiş, Baro Yönetim Kurulu 08.02.2006 tarihli kararıyla soruşturmacının raporu doğrultusunda şikayetli avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar vermiştir.

Karara şikayetçi itiraz etmiştir. İtiraz üzerine Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, şikayet konusunun mükerrer tahsilat ve zarara uğramış olmak değil, haricen tahsil edilen paranın icra dosyasına geç bildirilmesi olduğunu belirterek şikayetli avukatın Avukatlık Yasası’nın 34 ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3, 4, ve 43. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin kovuşturması açılması gerektiğine karar vermiştir.

Baro Yönetim Kurulu 14.06.2006 tarihli kararıyla, şikayetli avukat N.Ç. hakkında Avukatlık Yasası’nın 34. ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3, 4. ve 43. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle disiplin kovuşturması açılmasına karar vermiştir.

Baro Disiplin Kurulu, şikayetli avukatın 22.10.2004 tarihli alındı belgesi ile 1.800.000.000 TL parayı tahsil ettiği, ancak tahsil ettiği bu parayı 15.02.2005 tarihinde icra dosyasına bildirdiği gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3. maddesine aykırı davrandığı kanaati ile şikayetli avukatın uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir.

Karar taraflara ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na tebliğ edilmiş, karara şikayetli avukat itiraz etmiştir. Şikayetli itirazında, iş yoğunluğu nedeniyle avukatların bazı güçlükler yaşadığını, bundan avukatların sorumlu tutulmasının hakkaniyetle bağdaşmadığını belirterek hakkında verilen cezaya itiraz etmiştir.

Disiplin kovuşturmasına konu sorun; şikayetli avukatın görevini yaparken mesleğe olan güveni sarsacak bir davranışta bulunup bulunmadığına ilişkindir. Avukatlık Yasası’nın 34. maddesi gereğince avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3. ve 4. maddelerinde; avukatın, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürüteceği ve mesleğinin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olduğu belirtilmiştir.

İncelenen olayda, şikayetli avukat her ne kadar icra dosyasının Yargıtay’da bulunması ve dosyanın dönüşünden haberinin geç olması nedeniyle haricen tahsil ettiği parayı dosyaya geç bildirmek zorunda kaldığını savunmuş ise de, paranın tahsil tarihinde dosyanın Yargıtay’da olup olmadığı belli olmadığı gibi, şikayetli avukatın en geç haciz tarihinde dosyaya bildirimde bulunması gerekirken bunu yapmayarak mesleğe olan güveni sarsacak davranışta bulunduğunun kabulü gerekir. Ayrıca, dosya kapsamından paranın icra dosyasına bildirilme tarihinin şikayet tarihinden sonra olduğu da anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle, şikayetlinin eylemi disiplin suçunu oluşturduğundan, Baro Disiplin Kurulu kararında hukuki isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.     

Sonuç olarak; açıklanan nedenlerle, şikayetli avukatın itirazının reddiyle, Antalya Barosu Disiplin Kurulu’nun uyarma cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Haricen Tahsil Harcı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Haricen tahsil harcı, mahkemelerde ve diğer hukuki süreçlerde yapılan ödemelerin dışında kalan ve genellikle avukatlık büroları gibi özel hukuki hizmet sağlayıcıları tarafından alınan ücretlerdir. Bu tür harçlar, genellikle belirli hukuki hizmetlerin karşılığında alınır ve hizmetin türüne, karmaşıklığına ve gerektirdiği zaman ve emeğe göre değişiklik gösterebilir.

Haricen tahsil harcının hesaplanmasında, hizmetin detayları, hukuki işlemin süresi ve gerekli diğer masraflar dikkate alınır. Özellikle karmaşık davalarda veya uzmanlık gerektiren hukuki işlemlerde, haricen tahsil edilen harçlar önemli bir maliyet unsuru olabilir. Bu nedenle, hukuki hizmet alacak kişilerin, anlaşmaya varılan ücretleri ve tahsil edilecek harçları önceden netleştirmeleri önerilir. Bu sayede, süreç boyunca finansal açıdan herhangi bir sürprizle karşılaşmamış olurlar.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mervenur ÖZKAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu