Ücret Politikaları

A) SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Mirasçılık Belgesinin Alınması17.000₺
Tahliye Davaları23.200₺'den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15'i
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar23.200₺
Paydaşlığın Giderilmesi Davaları28.200₺'den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının %15'i
Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar23.200₺
Kira Bedelinin Tespiti Davalar
* Davacı vekilliği için
* 7.000₺'den az olmamak üzere arttırılan yıllık kira bedelinin %15'i
23.200₺
* Davacı vekilliği için19.200₺
* Dava vekilliği için15.200₺
Tespit İstemleri12.800₺
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları19.200₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Ödeme Yeri Belirlenmesi İşlemi9.800₺
Vesayet ve Kayyım Davaları19.200₺
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası19.200₺

B) AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tenfiz30.000₺
Kayyım ve Veraset Davaları15.200₺
Evlat Edinme İzin Davası26.800₺
Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması19.200₺
Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.)26.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları34.400₺
Velayete İlişkin Davalar34.400₺
Boşanma Davaları:
* Anlaşmalı Boşanma Davaları
25.000₺
* Çekişmeli Boşanma Davaları37.000₺
* Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Mal Rejiminden Kaynaklı Davalar35.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Nafaka Davaları20.000₺'den az olmamak üzere talep olunan yıllık nafaka tutarının %25'i
Ailenin Korunmasına Dair 6284 ve 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar11.500₺

C) ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları20.000₺
Terkin ve Mirasta İade Davaları34.400₺'den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %25'i
Vasiyetnamenin İptali Davaları42.000₺
El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İttifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar29.500₺
Tapu İptali ve Tescil Davaları45.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Önalım (Şufa) Davaları34.400₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Ecrimisil Davaları25.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları23.200₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Bedel Artırımı Davaları26.800₺
Tespit İstemleri15.000₺
Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar34.400₺
Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptaline İlişkin Davalar34.400₺
Tenfiz ve Tanıma Davaları26.600₺
Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları18.800₺
Vakıf Davaları (Evlatlığın Tespiti, Tevliyet, Gelir Fazlasından Yararlanma vb.)26.800₺

D) İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları25.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
İstihkak Davaları25.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
İcra Mahkemesinin Görevine Giren Davalar ( İmzaya ve Borca İtiraz, Kıymet Takdirine İtiraz, Şikayet vb.)19.200₺
Tasarrufun İptali Davaları26.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
İhalenin Feshi Davaları
* Taşınır Mal İhaleleri19.200₺'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %25'i
* Taşınmaz Mal İhaleleri27.000'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %25'i
İcra Takipler
* Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri
16.000iş sahibinin ayrıca alacağı %25'i
*Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri16.500₺
Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları8.250₺

E) İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Değeri Para ile Ölçülebilen Davalar25.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Değeri Para ile Ölçülemeyen Davalar25.000₺

F) İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

İptal DavalarıDuruşmalı 34.000₺Duruşmasız 28.000
Tam Yargı DavalarıDuruşmalı 34.000₺Duruşmasız 28.000
Vergi Uyuşmazlığından Doğan DavalarDuruşmalı 34.000₺Duruşmasız 28.000'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Danıştay (İlk Derece Mahkemesi Olarak)34.400₺
Danışta (Temyiz Mahkemesi Olarak Duruşma Ücreti)23.200₺
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular20.000₺

G) CEZA MAHKEMELERİNE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Ağır Ceza Mahkemesi:
* Sanık Vekilliği80.000₺
*Müdahil Vekilliği70.000₺
Asliye Ceza Mahkemesi
* Sanık Vekilliği57.500₺
*Müdahil Vekilliği32.500
Sulh Ceza Hakimliği12.800₺
Sulh Ceza Hakimliliği (İdari Para Cezai İtiraz)10.400₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler12.500₺
Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İşler14.000₺

H) TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar11.800₺' az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler11.000₺

I)FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Delil Tespiti Davası15.000₺
Tedbir Talepli Delil Davası21.800₺
YİDK Kara İptali Davası14.500₺
Hükümsüzlük Davası29.200₺
Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası32.500₺
Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası37.500₺'den az olmak üzere yıllık kira bedelinin %25'i
Şikayet ve Takibi21.800₺
Müdahil Vekilliği21.800₺
Sanık Vekilliği39.400₺

İ) ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Bireysel Başvuru25.000₺
Diğer İşler48.800₺

J) DİĞER DAVA VE İŞLER

Büroda Sözlü Danışma3.500(1 saate kadar süren danışmalarda geçerli olup, 1 saati aşan her 15 dakikalık süre için 500 TL eklenir)
Yazılı Danışma8.500₺
Çağrı Üzerine Çağrılan Yerde Sözlü Danışma7.500₺(1 saate kadar süren danışmalarda geçerli olup, 1 saati aşan her 15 dakikalık süre için 500 TL eklenir)
Bir Durumun Belgelendirilmesi, Ödeme Aşamasındaki Paranın Tahsili veya Bir Belgenin Örneğinin Çıkarılması Gibi İşlerin Takibi İçin9.000₺
İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme4.500₺
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenlemesi4.500₺
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme19.200₺
Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme42.000₺
Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme27.000₺
Yargıtayda Duruşmaya Katılma:
* Hukuk27.000₺
* Ceza57.500₺
İstinaf Mahkemeleri
* Bir Duruşması Olan İşlerde9.000₺
* Birden Fazla Duruşma ve Keşif gibi Avukatın Bulunması Gereken Sair İşlemleri Olan İşler İçin16.000₺
Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme50.000₺
Hazırlık Soruşturmasında Bulunma13.500
Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)
* Sermaye Şirketleri (A.Ş., LTD. VS.) (Aylık)20.000₺
* Şahıs Şirketleri (Kollektif vs.)(Aylık)10.600₺
* Kooperatifler (Aylık)18.000₺
Sayıştayda Görülen Davalar26.800₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)23.200₺
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bireysel Başvuru60.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %25'i
Şirket Pay Devri14.000₺
Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri39.400₺
Vergi Uzlaşma Komisyonu İşleri10.400₺
Görülmekte Olan Bir Dava İçin Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri15.000₺
Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler29.200
Derneklerde Sürekli Danışmanlık Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)15.000₺
Arabuluculuk Taraf Vekilliği12.000₺'den az olmamak üzere arabulucuk anlaşma belgesinde anlaşılan değerin %25'i
Başa dön tuşu