Ücret Politikaları

A) SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Mirasçılık Belgesinin Alınması4.500₺
Tahliye Davaları11.600₺'den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15'i
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar11.600₺
Paydaşlığın Giderilmesi Davaları14.100₺'den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının %15'i
Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar11.600₺
Kira Bedelinin Tespiti Davalar
* Davacı vekilliği için
* 7.000₺'den az olmamak üzere arttırılan yıllık kira bedelinin %15'i
9.600₺
* Dava vekilliği için7.500₺
Tespit İstemleri6.400₺
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları9.600₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Ödeme Yeri Belirlenmesi İşlemi4.900₺
Vesayet ve Kayyım Davaları9.600₺
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası9.600₺

B) AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tenfiz14.750₺
Kayyım ve Veraset Davaları7.600₺
Evlat Edinme İzin Davası13.400₺
Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması9.600₺
Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.)13.400₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları17.200₺
Velayete İlişkin Davalar17.200₺
Boşanma Davaları:
* Anlaşmalı Boşanma Davaları
11.600₺
* Çekişmeli Boşanma Davaları17.200₺
* Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Mal Rejiminden Kaynaklı Davalar17.200₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Nafaka Davaları9.600₺'den az olmamak üzere talep olunan yıllık nafaka tutarının %15'i
Ailenin Korunmasına Dair 6284 ve 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar5.750₺

C) ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları900₺
Terkin ve Mirasta İade Davaları17.200₺'den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15'i
Vasiyetnamenin İptali Davaları21.100₺
El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İttifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar14.750₺
Tapu İptali ve Tescil Davaları21.000₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Önalım (Şufa) Davaları17.200₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Ecrimisil Davaları11.600₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları11.600₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Bedel Artırımı Davaları13.400₺
Tespit İstemleri7.500₺
Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar17.200₺
Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararının İptaline İlişkin Davalar17.200₺
Tenfiz ve Tanıma Davaları12.800₺
Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları9.400₺
Vakıf Davaları (Evlatlığın Tespiti, Tevliyet, Gelir Fazlasından Yararlanma vb.)13.400₺

D) İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları11.600₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
İstihkak Davaları11.600₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
İcra Mahkemesinin Görevine Giren Davalar ( İmzaya ve Borca İtiraz, Kıymet Takdirine İtiraz, Şikayet vb.)9.600₺
Tasarrufun İptali Davaları13.400₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
İhalenin Feshi Davaları13.400₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
* Taşınır Mal İhaleleri9.600₺'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15'i
* Taşınmaz Mal İhaleleri13.400₺'den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15'i
İcra Takipler
* Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri
iş sahibinin ayrıca alacağı %15'i
*Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri8.250₺
Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları8.250₺

E) İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Değeri Para ile Ölçülebilen Davalar11.400₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Değeri Para ile Ölçülemeyen Davalar13.400₺

F) İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

İptal Davaları17.200₺
Tam Yargı Davaları17.200₺
Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar17.200₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Danıştay (İlk Derece Mahkemesi Olarak)17.200₺
Danışta (Temyiz Mahkemesi Olarak Duruşma Ücreti)11.600₺
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular7.000₺

G) CEZA MAHKEMELERİNE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Ağır Ceza Mahkemesi:
* Sanık Vekilliği45.900₺
*Müdahil Vekilliği23.500₺
Asliye Ceza Mahkemesi
* Sanık Vekilliği28.750₺
*Müdahil Vekilliği16.250₺
Sulh Ceza Hakimliği6.400₺
Sulh Ceza Hakimliliği (İdari Para Cezai İtiraz)5.200₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler6.250₺
Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İşler7.000₺

H) TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar7.500₺
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler4.100₺

I)FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Delil Tespiti Davası7.500₺
Tedbir Talepli Delil Davası10.900₺
YİDK Kara İptali Davası7.250₺
Hükümsüzlük Davası14.600₺
Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası16.250₺
Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası18.750₺'den az olmak üzere yıllık kira bedelinin %15'i
Şikayet ve Takibi10.900₺
Müdahil Vekilliği10.900₺
Sanık Vekilliği19.700₺

İ) ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

Bireysel Başvuru9.600₺
Diğer İşler24.400₺

J) DİĞER DAVA VE İŞLER

Büroda Sözlü Danışma2.250₺(1 saate kadar süren danışmalarda geçerli olup, 1 saati aşan her 15 dakikalık süre için 200 TL eklenir)
Yazılı Danışma5.750₺
Çağrı Üzerine Çağrılan Yerde Sözlü Danışma5.750₺(1 saate kadar süren danışmalarda geçerli olup, 1 saati aşan her 15 dakikalık süre için 200 TL eklenir)
Bir Durumun Belgelendirilmesi, Ödeme Aşamasındaki Paranın Tahsili veya Bir Belgenin Örneğinin Çıkarılması Gibi İşlerin Takibi İçin6.600₺
İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme4.500₺
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenlemesi4.500₺
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme9.600₺
Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme21.000₺
Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme13.500₺
Yargıtayda Duruşmaya Katılma:
* Hukuk13.500₺
* Ceza28.750₺
İstinaf Mahkemeleri
* Bir Duruşması Olan İşlerde5.750₺
* Birden Fazla Duruşma ve Keşif gibi Avukatın Bulunması Gereken Sair İşlemleri Olan İşler İçin11.600₺
Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme25.000₺
Hazırlık Soruşturmasında Bulunma6.750₺
Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)
* Sermaye Şirketleri (A.Ş., LTD. VS.) (Aylık)11.600₺
* Şahıs Şirketleri (Kollektif vs.)(Aylık)10.600₺
* Kooperatifler (Aylık)10.600₺
Sayıştayda Görülen Davalar13.400₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)11.600₺
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bireysel Başvuru28.750₺'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
Şirket Pay Devri7.000₺
Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri19.700₺
Vergi Uzlaşma Komisyonu İşleri5.200₺
Görülmekte Olan Bir Dava İçin Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri7.500₺
Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler14.600₺
Derneklerde Sürekli Danışmanlık Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak)7.500₺
Arabuluculuk Taraf Vekilliği3.500₺'den az olmamak üzere arabulucuk anlaşma belgesinde anlaşılan değerin %15'i
Başa dön tuşu