İdare Avukatı

İdare Avukatı Nedir?

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İdare avukatı ise idare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen kişidir.

İdare hukukunda gerçekleşen uyuşmazlıkların tarafını idare ve bireyler oluşturmaktadır. İdare kamu gücüne sahip olduğundan geniş takdir yetkisine sahiptir. İdare avukatı idari işlemlerin hukuka aykırı olduğu durumlarda idari işlemlerin iptali için gerekli hukuki süreci yönetir.

İdari Dava Türleri

İdari dava türleri iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

 • İptal davası, hukuka aykırı bir idari işlemin idare mahkemesi tarafından geçmişe etkili olarak bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına yönelik olan bir dava türüdür.
 • Tam yargı davası, idari eylem ve işlemler neticesinde kişisel hakları doğrudan doğruya ihlal edilmiş olan kişilerin uğradıkları zararın giderilmesi istemiyle idari yargıda açtıkları davalardır.
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar, tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

İdari Dava Açma Süresi Ne Kadar?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. Maddesine göre, “Dava açma süresi ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.”

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere özel bir kanun hükmü ile ayrı bir süre öngörülmedikçe dava açma süresi Danıştay’da ve idare mahkemelerinde 60 gün, vergi mahkemelerinde ise 30 gündür.

İdari Dava Dilekçeleri Nereye Verilir?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4. Maddesinde Dilekçelerin Verileceği Yerler başlığında bir düzenleme mevcuttur. Söz konusu maddeye göre, “Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.”

İdari dava dilekçeleri konusuna göre idare veya vergi mahkemesine verilir. Ancak bulunduğunuz yerde idare veya vergi mahkemesi bulunmuyorsa dilekçe asliye hukuk hâkimliğine verilebilir. Yabancılar ise dilekçelerine Türk konsolosluklarına verebilir.

İdari Yargıda Görülen Davaları Nelerdir?

Kamu idarelerinin yürüttükleri işlem ve eylemlerin hukuka uygunluk denetimini gerçekleştiren ve mahkemeler topluluğuna idari yargı denir. İdari yargıda görülen davalar ise üçe ayrılmaktadır.

İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davaya iptal davası denmektedir. Tam yargı davaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan davalardır.

İdari sözleşmelerden doğan davalar da idari yargıda görülür. İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklar ve üçüncü kişiler tarafından idari sözleşmelerin iptali için açılan davalarıdır.

İdare Avukatlarının Açabileceği Dava Türleri

İdari yargı alanına giren her dava idare avukatı tarafından açılabilir. İdari yargıda açılan davaların en önemleri aşağıda sayılmıştır:

 • Malpraktis davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Tayin davaları,
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılacak tam yargı davaları,
 • Terör mevzuatından doğan tazminat davaları,
 • İmar plan düzenlemelerinin iptaline ilişkin davalar,
 • İmar yıkım ve imar para cezası işlemlerinin iptaline ilişkin davalar,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması davaları,
 • İdari para cezasının iptali davası,
 • Sürücü belgenin alınmasının iptali davası vs.

Sonuç

İdarenin takdir yetkisi geniş olsa da bu yetki sınırsız değildir. İdarenin keyfi işlemlerine karşı bireyler idari yargıda hukuki yola başvurabilir. İdare hukuku çok geniş bir hukuk dalı olduğundan idare avukatından hukuki danışmanlık ve destek almakta fayda var.

Nitekim iptal davaları ile tam yargı davaları teknik inceleme gereken dava türleridir. İdare hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için bütün hukuki süreci vekil aracılığıyla yürütmek hak kaybını ortadan kaldıracaktır. Ekin Hukuk Bürosu olarak her türlü hak kaybınızı engellemek için disiplinli ve tecrübeli ekimiz ile yanınızdayız.

Sık Sorulan Sorular

İdare Hukuku Ne İle İlgilenir?

İdare hukuku; kamu kuruluşların işleyişlerini ve kişilerle ilişkileri ile ilgilenen hukuk dalıdır.

İdare Hukuku Hangi Hukuk?

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuk dalıdır.

İdari İşlemi Kim Yapar?

İdari makamların kamu gücü kullanarak idare hukukunda yaptıkları ve çeşitli hak/yükümlülükler doğuran tek yanlı irade açıklamalar idari işlemlerdir. İdari işlemler idare (kamu kuruluşları) tarafından yapılır.
Başa dön tuşu