Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu Avukatının Görevleri Nelerdir?

Günümüzde uyuşturucuya ilişkin suçlar ceza mahkemelerinde en sık görülen suç tiplerinden bir tanesidir. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamaları hukuki bilginin yanında teknik bir inceleme de gerekmektedir.

Uyuşturucu suçları alanında uzmanlaşmış avukat, yargılamanın her aşamasında gerekli incelemeleri yaparak maddi olaya ilişki tüm delilleri tespit eder. Uyuşturucu avukatı, bu delilleri lehe olacak şekilde yorumlayarak savunma yapar ve müvekkilin hak kaybını en aza indirmeyi amaçlar.

Uyuşturucu avukatları sadece ceza yargılama aşamasında değil; aynı zamanda yargılama öncesi alınan ifadelere de katılarak müvekkilin yanlış, eksik veya hatalı ifade vermesini engellemektedir. Uyuşturucu avukatları, uyuşturucu suçlarına ilişkin mesleki bilgiler kullanarak suçların yargılama aşamasında önemli bir rol oynamaktadır.

Uyuşturucu Avukatlarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Uyuşturucu suçları ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemelerinde görülmektedir. Dolayısıyla bu suçları işleyen kişiler ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sebepten ötürü davanın tüm sürecini iyi bir avukatla yürütmekte fayda vardır.

Uyuşturucu suçları teknik bilgi ile çözümlenmesi gereken davalardır. Yargılama sürecinin iyi bir şekilde ilerlemesi için uyuşturucu suçuna ilişkin davalarda kendini kanıtlamış ve bu konuda kendisini geliştirmiş avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Uyuşturucu Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesine göre, “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda hapis cezası ile para cezası birlikte hükmedilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Maddede hem hapis cezası düzenlenmiş olup ayriyeten para cezası da öngörülmüştür. Bu sebepten dolayı hapis cezasının para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Türk Ceza Kanunu’na göre hapis cezasının para cezasına çevrilmesi ancak bir yıl ve altındaki hapis cezaları bakımından mümkündür. Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde uyuşturucu madde kullanma suçu düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Uyuşturucu kullanma suçunda iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası yaptırımı öngörülmüştür.  Kasıtlı olarak işlenen ve cezaları 1 yıl ve altında olan suçlar için hükmedilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilir. Dolayısıyla uyuşturucu madde kullanma suçunda da hapis cezası para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Uyuşturucu Avukatları Nasıl Savunma Yapar?

Uyuşturucu avukatları Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesi ile 191. Maddesinde düzenlenmiş olan uyuşturucu suçları ile ilgilenmektedir. Uyuşturucu avukatlarının iyi bir savunması yapması delillerin toplanması hususu ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Nitekim uyuşturucu avukatı yazılı savunmasını toplanan delillerle desteklemektedir.

Yapılan savunmayı içtihat kararları ile doldurmak önem arz etmektedir. Uyuşturucu suçları açısından çoğu zaman usulüne uygun arama veya el koyma tedbirleri uygulanmamaktadır. Uyuşturucu avukatı bu durumları lehe kullanır ve söz konusu tedbirlerin hukuka ve usule aykırı olarak gerçekleştirildiğini beyan ederek savunma yapar.

Uyuşturucu Suçları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu suçları; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu olmak üzere iki farklı suç tipi düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu düzenlenmiştir.

Uyuşturucu madde ticareti suçunun kapsamı aşağıdaki şekildedir:

 • Uyuşturucu Madde İmal Etme
 • Uyuşturucu Madde İthal Etme
 • Uyuşturucu Madde İhraç Etme
 • Uyuşturucu Madde Sevk veya Nakletme Suçu
 • Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu
 • Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Vesile Olma ve Satın Alma
 • Uyuşturucu Madde Başkasına Verme, Sağlama Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde düzenlenmiş olan uyuşturucu madde kullanma suçu ise sadece uyuşturucu maddenin kullanılması, satın alınması, kabul edilmesi ya da bulundurması suç tipinin oluşmasını sağlamaktadır.

Uyuşturucu Madde Kullanma İle Ticaret Arasındaki Fark

Uyuşturucu madde kullanma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçu öngörülen yaptırım bakımından farklılık göstermektedir. Nitekim uyuşturucu madde ticareti suçunu işleyen kişi 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Uyuşturucu madde kullanma suçunda ise kullanan kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Bu sebepten dolayı suç tipinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Hangi suç tipinin meydana geldiğini tespit edebilmek için somut olaya ilişkin tüm hususlar bir arada değerlendirmek gerekmektedir. Bu kriterler;

 • Uyuşturucu maddenin miktarı,
 • Uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda herhangi bir davranış içerisine girip girmemesi,
 • Uyuşturucunun bulunduğu yer,
 • Uyuşturucu maddenin bulunduruluş şekli ve biçiminden ibarettir.

Uyuşturucu Davaları Ne Kadar Sürer?

Diğer davalarda da olduğu gibi uyuşturucu davalarında davanın ne zaman sonuçlanacağı hususunu öngörebilmek mümkün değildir. Nitekim her olayın kendine has özellikleri vardır. Davanın ne zaman sonuçlanacağı tamamen somut olaya bağlıdır.

Mahkemelerin iş yoğunluğu, dosya kapsamına sunulan bilirkişi raporlarının ne zaman ibraz edildiği gibi kriterler dava süresini uzatmaktadır. Uyuşturucu davalarında her ne kadar 300 günlük hedef süresi belirlenmiş ise de, bu süreye her zaman uyulmamaktadır. Ancak genel itibariyle uyuşturucu davaları ortalama olarak bir sene içerisinde sonuçlanmaktadır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak bu ceza bazı durumlarda artırılır.

Uyuşturucu madde ticareti suçu; okul, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların çevre dubarları veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde ceza yarı oranda artırılır.

Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre ise;

 • Uyuşturucuyu ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan,
 • Satışa arz eden
 • Başkalarına veren,
 • Sevk ve nakleden,
 • Depolayan,
 • Satın alan ve kabul eden,
 • Bulunduran kişilere on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu Madde Temin Etme Suçu ve Cezası

Uyuşturucu madde temin etme suçu; uyuşturucuyu başkasına vermek, ikram etmek veya sağlamak eylemlerinden oluşmaktadır. Suç tipi sadece bunlarla sınırlı olmayıp aynı zamanda failin uyuşturucu maddeyi satış amacı dışında başkalarına devretmesi halinde de uyuşturucu temin etme suçu oluşmaktadır.

Uyuşturucu madde temin etme suçunun unsurları;

 • Ticaret amacın olmaması,
 • Bedelsiz olarak kullanmak amacıyla paylaşılmış olması,
 • Başkasına temin edilmiş olması,
 • Müstakilen devredilmiş olmasından ibarettir.

Uyuşturucu Davasında Beraat

Uyuşturucu davalarında genel olarak delil yetersizliği sebebiyle beraat kararları verilmektedir. Suç için yeterli delillerin toplanmaması suçun oluşmasına engel teşkil etmektedir. Kişinin üzerinde hassas terazi olması uyuşturucu suçlarından birini işlediği anlamına gelmemektedir. Nitekim deliller bir bütün olarak nazara alınması zorunludur.

Sonuç

Uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçu iki farklı suç tipi olup yaptırımları da birbirinden farklıdır. Uyuşturucu ticareti suçu ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. Uyuşturucu madde kullanma suçunda ise görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Bu sebepten dolayı şüphelinin hangi suç tipi bakımından cezalandırılması gerektiği tüm delillerin değerlenmesinden sonra belirlenmektedir.

Uyuşturucu davaların takibini iyi bir uyuşturucu avukat aracılığıyla yürütülmesi hak kaybının engellenmesi için oldukça önemlidir. Ekin Hukuk Bürosu olarak her türlü hak kaybınızı engellemek için disiplinli ve tecrübeli ekibimiz ile yanındayız.

Sık Sorulan Sorular

Uyuşturucu Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Ceza hukuku alanında uzman avukatlar ile özellikle uyuşturucu davalarında tecrübe kazanmış avukatlar mesleki deneyimi ve tecrübesine dayanarak uyuşturucu davalarına bakmaktadır.

Ağır Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

        Avukat olduktan sonra her ne kadar bir hukuk dalı bakımından sınırlama yapılmasa da, ceza hukukunda uzmanlaşmış uyuşturucu avukatları ile uyuşturucu davalarını hukuki sürecini yürütmekte fayda vardır.

Hassas Terazi Cezası Kaç Yıl?

Hassas terazi bulundurmak tek başına suçun oluşumu için yeterli olmayıp somut olaya göre başka delillerin varlığında hangi suç tipinin oluştuğu hususunda araştırma yapılarak TCK m. 188 veya TCK m. 191 kapsamında cezayı hükmedilmektedir.
Başa dön tuşu