Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davaları, çiftler için evlilik birliğinin devamının kendilerinden beklenmeyecek bir derecede olması sebebi ile Aile Mahkemesi önünde açılan anlaşmalı ve çekişmeli şekilde olan bir dava çeşididir. Memur önünde kurulan evlilik birliğinin, boşanmanın özel veya genel sebeplerinden biri ya da birkaçının varlığı gerekmektedir.

Boşanma Davası ve Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri boşanmanın özel ve genel sebepleri olarak ayrılmaktadır.

Genel boşanma sebepleri;

 • Geçimsizlik,
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması,

Olarak sayılmaktadır.

Özel boşanma sebepleri;

 • Zina,
 • Hayata kast,
 • Pek kötü ve onur kırıcı davranışlar,
 • Haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk sebebiyle boşanma,

Olarak sayılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası; Boşanma kararı almış olan eşlerin boşanmanın tüm sonuçları üzerinde uzlaşmış olup buna bağlı olarak hazırladıkları “Protokol” olarak adlandırılan, dava dilekçesinin eki olan uzlaştıklarına dair hususların yer aldığı sözleşme ile mahkeme huzurunda boşanmalarına karar verilmesini ve evlilik birliğinin sonlandırmasını amaçlayan davadır.

Mahkeme anlaşmalı boşanma talebiyle açılmış davaya ek olarak düzenlenen protokolü birebir uygulamak zorunda değildir. Gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Boşanma protokolünün hazırlanması teknik bir konu olduğundan boşanma avukatı eşliğinde hazırlanması boşanacak çiftlerin zorlu olan boşanma sürecini daha az stres ve endişeyle geçirmelerini sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası tarafların dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvurmasıyla açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolünün eklenmesi gerekmektedir. Tarafların mahkeme huzurunda boşanmak istediklerini bizzat kendileri beyan etmeleri gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin boşanmayı istemesi ancak diğer eşin boşanmayı istememesi durumlarınca açılabileceği gibi boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşamamaları durumunda çekişmeli olarak boşanma talebinde bulunabilmektedirler. Kimi zaman malvarlığı ile ilgili olabileceği gibi varsa çocukların velayeti konusunda hemfikir olmadıkları için açılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Boşanma Sebepleri

Çekişmeli boşanma davası sebepleri;

 • Şiddetli geçimsizlik,
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması,
 • Zina,
 • Hayata kast,
 • Pek kötü ve onur kırıcı davranışlar,

Haysiyetsiz hayat sürme ve terktir.

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Genel boşanma sebepleri; geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Özle boşanma sebepleri;

 • Zina,
 • Hayata kast,
 • Pek kötü ve onur kırıcı davranışlar,
 • Haysiyetsiz hayat sürme ve terk sebebi

Olarak sayılmaktadır.

Zina (Aldatma) Nedeni ile Çekişmeli Boşanma Davası

Çiftlerden birinin evlilik birliği içindeyken diğer eşi karşı cins ile aldatmasıdır.

Zina kelime anlamı olarak evli bir erkek veya kadının karşı cins ile kendi rızası ile cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanmaktadır.

Zina nedeniyle boşanma TBK madde 161’de düzenlenmiştir;

 • Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
 • Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
 • Affeden tarafın dava hakkı düşer.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebepleri İle Boşanma Davası

Kanun koyucu eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz hayat sürmesi durumlarında diğer eşten evlilik birliğini devam ettirmesi ve birlikte yaşamaya devam etmesi beklenilemeyeceği durumlarda evlilik birliğinin her zaman sonlandırılabileceğini belirtmiştir.

 • Suç küçük düşürücü bir suç olmalıdır.
 • Suçun evlilik birliği kurulduktan sonra evlilik birliği devam ederken işlenmesi gerekmektedir.

Haysiyetsiz hayat sürme;

 • Haysiyetsiz hayat sürme şeklindeki yaşam tarzının belirli bir süre devam ediyor olmalıdır.
 • Haysiyetsiz hayat sürmenin evlilik devam ederken de sürmesi gerekmektedir.

Terk Sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası

Terk sebebiyle boşanma davasının açılması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Evi terkin en az altı ay sürmesi ve terk eden tarafa dördüncü ayında hâkim veya noter aracılığıyla iki ay içinde eve dönmesi için ihtar çekilmesi gerekmektedir. İhtar çekilmeden terk sebebiyle boşanma davası açılamayacaktır.

Eşlerden biri; evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla

 • Diğerini terk ederse,
 • Veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmezse,
 • Diğer eşin konuta girmesini engellerse,

Bununla birlikte çekilen ihtarda sonuçsuz kalmışsa terke dayalı boşanma davası açılabilir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası

Eşlerden birinin akıl hastası olması ve ortak hayatın diğer eş için çekilemez bir hal alması durumunda akıl hastalığı durumunun geçmesine olanak bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş olması durumunda, evlilik birliğine devam etmesi kendisinden beklenemeyecek derecede çekilmez hale gelen taraf boşanma davası açabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus bu durumdan dolayı akıl hastalığı bulunan eş boşanma davası açamaz, diğer eş boşanma davası açabilecektir.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkemeler

Boşanma davalarında Aile Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davasında Ev Eşyaları, Çeyiz ve Şahsi Eşyaların Paylaşılması

Boşanma davasında ev eşyalarının ve diğer eşyaların paylaşılması usulü tabi oldukları mal rejimine bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Taraflar anlaşarak mal rejimi belirlememişseler yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır.

Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel kullanıma özgü mallar kime aitse onun kabul edilmektedir ve paylaşıma dahil edilmemektedir.

Mal paylaşımına ilişkin detaylı bilgi için bakınız.

Düğün Takısı Davası Nasıl Açılır?

Düğün takıları da mal paylaşımı davasında karar verilmektedir. Düğün takılarına ilişkin bir uyuşmazlık bulunması durumunda mal paylaşımı davası açılır. Mal paylaşımı davaları Aile Mahkemelerinde açılır.

Boşanma Davasında Eşe ve Çocuğa Nafaka Verilmesi

Boşanma davası devam ederken eş ve çocuk lehine tedbir nafakasına hükmedilebilmektedir.

Boşanma davası sonrasında daha az kusurlu olan eş lehine yoksulluk nafakası hükmedilmektedir. Müşterek çocuklar için velayeti kendisine verilmeyen tarafça diğer eşe ödenmek üzere iştirak nafakasına hükmedilebilmektedir.

Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken ki süreçten dava sonuçlanıncaya kadar geçen süre içerisinde hükmedilen geçici bir nafaka türüdür.

Yoksulluk nafakası, boşanma yüzünden yoksulluğa düşen tarafın diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği nafaka türüdür.

İştirak nafakası, velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe velayetin onda olması sebebi ile çocuk için yaptığı eğitim, bakım ve diğer giderleri için gücü oranında aylık olarak ödemesi gereken nafaka türüdür.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti

Boşanma davalarında velayetin kime verileceği ile ilgili çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerekmektedir.

Türk Medeni Kanununda velayetin verileceği belirli bir kişi yoktur burada takdir mahkemeye aittir. Mahkeme öncelikle çocuğun menfaatini gözetmek suretiyle velayeti eşlerden birine verebilecektir.

Velayete ilişkin detaylı bilgi için bakınız.

Çekişmeli Boşanma Davasında Deliller Nelerdir?

Çekişmeli bir boşanma davasında tarafların haklılıklarını ispatlamaları için deliller önem arz etmektedir. Davacı taraf öne sürdüğü boşanma sebeplerini ispat edemezse davası reddedilecektir.

Çekişmeli boşanma davalarında hukuka aykırı olarak elde edilmediği sürece her türlü delil kullanılabilir. Açılan boşanma davalarına bakıldığında aslında birçok delilin hukuka aykırı olarak elde edilen deliller olduğu görülecektir. Bu sebeple boşanma davasını uzman bir boşanma avukatı ile açmak sürecin daha kısa ve lehe olacak şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Boşanma Davalarında Yargılama Usulü

Aile Mahkemeleri, Asliye Hukuk mahkemeleri düzeyindedir. Aile Mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü yazılı yargılamadır.

Boşanma Davasında Dilekçe Nasıl Yazılır?

Boşanma dava dilekçesi yazılırken öncelikle aşağıdaki sıraya dikkat edilmesi ve eksiksiz uygulanmalıdır.

 • Görevli ve yetkili olan mahkemeye hitaben yazılır,
 • Davalının ad ve soyadı ile adres vb. bilgileri,
 • Boşanma sebebine ilişkin açıklamalar yapılır,
 • Mahkeme tarafından karar verilmesini istediğiniz taleplerin yazılması,
 • İmza,

Yukarıda belirttiğimiz sırayla dilekçe yazıldıktan sonra ilgili mahkemeye dava dilekçesi verilmelidir.

Boşanma Davası Reddinde Tekrar Dava Açılması

Boşanma davası reddedilen taraf yine aynı sebeplerle dava açamaz. Evlilik birliği devam ederken önceki dava sebeplerinden farklı bir sebeple yeniden dava açılabilecektir.

Ayrılık Süresinin Sona Ermesi

Ayrılık kararına mahkeme tarafından hükmedilmektedir. Mahkeme bir ile üç yıl arasında bir ayrılık süresine hükmedebilir. Sürenin sona ermesi ile taraflar mahkemeye başvurmadan evlilik birliğini sürdürebilirler. Eğer ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden her biri boşanma davası açabilecektir.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Davanın Sonucu Ne Olur?

Eşlerden birinin boşanma davasını kabul etmemesi halinde dava çekişmeli hale gelir. Mahkeme boşanmak isteyen eşin ileri sürdüğü gerekçeleri ve sunduğu delilleri değerlendirerek boşanma davası hakkında karar verir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Çekişmeli boşanma davaların eşlerden biri diğer eşin kusurlu davranışından maddi olarak zarar gördüyse maddi tazminat davası, manevi olarak zarar gördüyse manevi tazminat davası açabilir.

Tarafların Duruşmaya Katılması Gerekir mi?

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların bizzat duruşmaya katılmak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Sürecin usulüne uygun ve istenildiği gibi yürümesi için duruşmaları takip etmek gerekir. Duruşmalara aslen katılım sağlanamayacaksa alanında uzman bir boşanma avukatının vekâleten takip etmesi gerekecektir.

Anlaşmalı boşanmada ise süreç farklı ilerlemektedir. Taraflar kendilerini vekille temsil ettirse bile Mahkeme huzurunda boşanmak istediklerini aslen beyan etmeleri gerekmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Mahkemelerin iş yoğunluğuna göre anlaşmalı boşanma davaları bir ile beş ay arasında sürmekte ve tek celsede bitmektedir.

Çekişmeli boşanmada ise süreç daha uzun olmaktadır. Mahkemelerin yoğunluğuna göre dava süresi değişmekle birlikte bir ile üç sene kadar sürmektedir.

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşmesi

Anlaşmalı boşanma davasına eşler birlikte karar vermektedirler. Anlaşarak boşanan eşlerden her ikisi için de uyması gereken belirli yükümlülükler bulunmaktadır.

Eşlerden birinin protokolde yer alan sorumluluklarından kaçması ve anlaşma sağlanamaması durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Çekişmeli Karşı Boşanma Davasının Asıl Dava İle Birlikte Görülmesi

Açılmış olan asıl boşanma davasının devam ediyor olması ve karşı davanın süresi içinde açılmış olması gerekmektedir. Sayılan şartların sağlanması halinde asıl boşanma davası ve karşı dava aynı mahkemede birlikte görülecektir.

Sonuç

Ekin Hukuk Bürosu Olarak; taraflar için Zorlu ve bir o kadarda problemle dolu olan boşanma sürecinde boşanma alanında uzman ekibimiz ile anlaşmalı ve çekişmeli boşanma sürecinde davanız takipçisi olmamız için iletişime geçiniz.

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar 2023?

ads

İyi bir boşanma avukatı nasıl olur?

Müvekkilinin isteklerini anlar, hukuki bilgisini somut olaya uygular ve müvekkilinin talepleri doğrultusunda tecrübesiyle ve özverisi ile boşanma sürecini müvekkili için kolaylaştırıp takip eder.

Hangi hallerde boşanma olmaz?

Türk Medeni Kanununda sayılan genel ve özel boşanma sebepleri dışında bir sebepten dolayı mahkeme boşanmaya hükmedemez.

Davacı ayrılık talebiyle dava açmış ise mahkeme boşanmaya hükmedemez taleple bağlılık gereği davanın reddine ya da ayrılık kararına hükmetmesi gerekmektedir.

Boşanmada çocuğu kim alır?

Boşanmalarda çocuğun velayetinin kimde kalacağı boşanmaya karar veren mahkeme belirler. Karar verirken çocuğun yüksek menfaati gözetilerek karar vermelidir. Detaylı bilgi için bakınız.

Boşanmak için ilk adım nedir?

Tarafların karar vermesi gereken ilk husus anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi boşanmaları konusudur. Daha sonra kararlarına uygun olacak şekilde boşanma avukatı ile görüşülüp dava dilekçesi hazırlanıp Aile Mahkemesinde dava açılmalıdır.

Boşanan kadına nafaka ne kadar?

Boşanma sonrasında kadına ödenecek nafakaya boşanmaya hükmeden mahkeme diğer eşin ve nafaka talebinde bulunan eşin sosyo ekonomik durumuna göre hükmeder.

Boşanma ev eşyaları kime ait?

Boşanmada ev eşyaları ilgili hususları yukarıda da açıkladığımız üzere tarafların anlaşmış olmaları durumunda mal rejimlerinden biri tercih edilebileceği gibi seçmemiş olmaları durumunda da yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma uygulanacağından ev eşyalarının kime ait olduğu farklılık gösterecektir.

En kolay boşanma nasıl olur?

En kolay boşanma, uzman bir boşanma avukatı aracılığıyla yürütülen anlaşmalı boşanmadır.
Başa dön tuşu