Bilişim Hukuku Avukatı

Bilişim kelimesi, oldukça kapsamlı bir kelimedir. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir üst terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak kısaca tarif edilebilir.

Bilişim Hukuku ise bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan bir hukuk dalı şeklinde tanımlayabiliriz.

Bilişim Hukuku Nedir?

Teknolojik gelişmelerin giderek gelişmesi üzerine bilişim alanında da birtakım hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin oluşturduğu bütüne bilişim hukuku denir.

Bilişim hukuku dediğimiz zaman dijital veri ile kesişen her türlü bilgi ile ilgili ihtilafları konu alan hukuk dalı olduğunu da kabul etmek gerekir.

Bilişim hukuku tek başına değerlendirilmesinin yanı sıra; kapsadığı alan itibarı ile ceza hukuku, medeni hukuk, iş hukuku vb. diğer hukuk dallarıyla da yakından ilgilidir. Özellikle bilişim hukuku bilgisinin ve olanaklarının öne çıktığı bazı uyuşmazlıklarda bilişim hukuku etkin rol oynar.

Siber Suçlar Nedir?

Siber suçlar; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir.

Siber suç işlemek maksadıyla bilişim sistemine müdahale, bazen sisteme fiziksel bir şekilde erişim imkânına sahip olunması yoluyla bazen de uzaktan internet üzerinden bağlanmak suretiyle mümkün olmaktadır.

Bilişim Suçu Türleri

5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenlemiştir.

5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır:

  • Bilişim sistemine girme suçu(TCK m.243),
  • Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu(TCK m.244),
  • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu(TCK m.245),
  • Yasak cihaz veya program kullanma suçu(TCK m.245/a).

Bilgisayar Kullanarak Dolandırıcılık Suçu

Kişilerin bilgisayar veya teknolojik araçlar kullanmak marifetiyle aldatılması, kandırılması veya şaşırtılmasıdır.

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan şekli ile dolandırıcılık suçu “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamaktır.”

Kredi kartlarının kopyalanması, bilgisayardan izinsiz olarak elde edilen verilerin kopyalarının oluşturulması, bu bilgi ve kopyaların kullanılarak hesaplardan para aktarımı, bu bilgiler ile üçüncü kişiler ile iletişim kurularak onları kandırmak örnek olarak verilebilir. Bu suç TCK madde 158/1’de düzenleme altına alınmıştır.

Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik Suçu

Sahtecilik, bir şeyin aslına, gerçeğine benzetilip kişilerin iradelerinin sakatlanarak kaldırılmasıdır.

Bir web sitesinin benzerinin yapılması veya başka kişilerin adına web sitesi hazırlanarak diğer kişilere buradan mesajlar göndermek, iletişim kurulmasını sağlamak, sahte mail ile kişilerin özel bilgilerini elde etmek, sahte olarak evrak oluşturmak, sahte bilet satmak vb. eylemler bilgisayar kullanarak sahtecilik yapılmasına örnek verilebilir. TCK’de net olarak düzenlenmese de bu suç kapsam itibarıyla TCK madde 158/1-f bendi dahilindedir.

Bilişim Suçlarında İhbar Ve ŞikÂyet

Bilişim veya diğer adıyla siber suçların düzenlendiği TCK madde 243 ile 245/A maddeleri suçun takibinin şikâyete bağlı olduğunu düzenlememiştir.

Yani bu suçların soruşturulması; savcılık makamının haber alması ile re’sen başlar. Kısaca ilgilinin şikâyet etmesi sürecin başlaması için zorunlu değildir. Ancak soruşturma makamının durumu haber alıp harekete geçmesi için suçun ihbar edilmesi önem arz etmektedir.

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim sistemine girme suçu; bilişim suçları içerisinde işlenmesi en basit olan suç tipidir.

Örneğin, bir kişinin facebook, twitter, instagram, e-mail adreslerine izni olmadığı halde kullanıcının şifresini veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakarak erişmek bilişim sistemine girme suçu kapsamındadır.

Özellikle belirtilmelidir ki; bu suç bakımından ilgilinin rızası bir hukuka uygunluk sebebidir. Bu sebebin varlığı halinde suç oluşmamış kabul edilir.

Bilişim sistemine girme suçu, birbirinden farklı fiillerle işlenebilir. Erişimi gerçekleştirmek için sıkı olmayan güvenlik önlemlerinden faydalanılabileceği gibi, var olan güvenlik önlemlerindeki boşluklar da kullanılabilir.

Yasak Cihaz Ve Program Kullanma Suçu

Bu suç TCK madde 245/A maddesinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu cihaz ve programların bir suçun işlenmesinde kullanılmak amacıyla üretilmesini, alınıp satılmasını yasaklamak suretiyle, bu sistemlerin güvenilir şekilde işleyeceğine yönelik toplumsal inancı korumaktadır.

Bu suçun faili herkes olabilmektedir. Mağdur ise toplumu oluşturan herkestir.

Suçun konusunu oluşturan cihaz, program veya şifreyi imal etme, ithal etme, sevk etme, nakletme, depolama, kabul etme, satma, satışa arz etme, satın alma, başkalarına verme veya bulundurma hareketlerinden herhangi birisinin yapılmasıyla yasak cihaz ve program kullanma suçu işlenmiş olur.

Sonuç

Bilişim hukuku alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler nedeniyle hukuk dünyası bu gelişmelere kayıtsız kalmamış ve bazı kanunlarda değişiklik ve yenilikler yapılmıştır. Aynı zamanda bu yenilikler sebebiyle bireylerin bilişim hukuku alanında yaşayacağı hukuki problemlerde destek alabilmeleri için bilişim hukukçuları veya bilişim avukatları ortaya çıkmıştır.

Bilişim hukuku dalı sadece hukuki bilgi değil aynı zamanda teknolojik bilgi de gerektirdiği için kişilerin bu alanda yaşayacağı problemlerde bilişim avukatından destek almamaları düşünülemez.

Sık Sorulan Sorular

Bilişim Hukuku Neden Önemli?

Bilişim hukuku, günümüz dünyasında yaşanan teknolojik gelişmelere hukukun ayak uydurması ve yeni hukuki değişikliklerin bu gelişmelere uygun olarak yapılması bakımından önem arz eder.

Bilişim Avukatı Ne Yapar?

Bilişim avukatı, müvekkilinin teknolojiyi veya bilişim hukukunu ilgilendiren uyuşmazlığında müvekkiline hukuki danışmanlık verir ve müvekkilinin işlerini takip eder.

Bilişim Hukuku Kamu Hukuku mu Özel Hukuk mu?

Bilişim hukuku, hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanında var olan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan bir hukuk dalıdır. Özellikle ceza hukukunda yer alan düzenlemeler itibariyle bu hukuk dalı kamu hukuku dalı olarak nitelendirilebilir.

Bilişim Hukuku Kaça Ayrılır?

Bilişim Hukuku, bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olmak üzere iki ana bölümde incelenmektedir.
 

Başa dön tuşu