Şirket Avukatı

Şirket avukatı, anonim, limited, kooperatif, kolektif ve komandit şirketlerin, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanmasından şirketin tasfiyesine kadar her ortaklığın her tür hukuki işleminde rol alan kişidir. Şirket avukatı şirket içerisinde bulunarak işlerini yapabileceği gibi, şirket dışında kendi ofisinde çalışarak da danışmanlığını yaptığı şirketin işlerini görebilir.

Şirket Avukatının Görevleri Nelerdir?

Şirket avukatının ilk işi, kuruluş safhasında olan şirketin esas sözleşmesini hazırlayıp şirketin eksiksiz şekilde ticaret siciline kaydedilmesini sağlamaktır.

Şirket esas sözleşmesinin doğru şekilde hazırlanması, ileride sözleşmeden kaynaklanacak problemlerin önüne geçilmesi ve ticaret siciline tescilden sonra şirketin iyi şekilde işleyebilmesi için önemlidir.

Şirketin yapacağı faaliyetler için sözleşme hazırlama veya hazırlanmış sözleşmelerin şirketin lehine olup olmadığını denetleme, şirketin tasfiye işlerini yürütme, şirkete ait vergi, icra takibi ve diğer tüm davalarda şirketi temsil etme, şirkete gelen ihbarname, ihtarname ve müzekkerelere cevap verme şirket avukatının diğer görevleri arasında yer alır.

Şirket Avukatı Nasıl Seçilir?

Hukukun birçok alanında şirketler faaliyet yürütmektedir. Örnek vermek gerekirse, şirketler tacir olduklarından dolayı diğer gerçek ve tüzel kişilerle iş yapar, bünyesinde işçi çalıştırdığı için iş hukukundan doğan bir ilişki ortaya çıkar, icra takiplerinin alacaklısı veya borçlusu olur, her zaman nakit para olmayacağından çek veya senet tanzim eder ve bu tüm işlemler sebebiyle vergi yükümlülüğüne tabi olur.

Tüm bu işlemler hukukun birçok alanı ile ilgilidir. Şirketlerin bu kadar geniş hukuki alanları ilgilendiren faaliyetler yürütmesinden dolayı, geniş avukat havuzu olan ve tüm bu alanlarda deneyim sahibi olan bir şirket avukatıyla çalışılmalıdır.

Bu nedenle şirketin işlerini yürüteceği avukatı nasıl seçeceği önem arz eder. Çünkü yukarıda değinilen tüm hukuk dallarında avukatın alacağı rol şirket için hayatidir.

Hukuki Danışmanlık Neden Gereklidir?

Şirketlerin yukarıda değinildiği gibi birçok alanda hukuki problemleri olabilir. Bu denenle çoğu zaman karmaşık hukuki süreçler içerir.

Şirketin kuruluş aşamasının ilk adımı olan esas sözleşmenin hazırlanmasından şirketin tasfiye aşamasına kadar hukukun dâhil olmadığı bir süreç yoktur.

Bu işlemler şirketin doğru şekilde işleyişi için önem arz eder. Açıklanan bu sebeplerle şirketin işlemlerini hatasız ve eksiksiz şekilde yürütebilmesi için bir şirket avukatından yardım almasında fayda vardır. Aksi takdirde teknik bilgi gerektiren bu hukuki işlemler şirket aleyhine sonuçlar doğurur.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu madde 35’te düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketlerin 50.000 TL sermaye ile kurulabileceği belirtilmiştir. Avukatlık Kanunu’na göre bir anonim şirket esas sermayesinin beş katı kadar sermayeye ulaştıysa bünyesinde avukat çalıştırmak zorundadır. Bu miktar 250.000 TL’ye denk gelir. Yani 250.000 TL’den fazla sermayeye sahip anonim şirketler bünyesinde avukat bulundurmalıdır. Diğer bir zorunluluk ise üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri içindir. Bu durum her kooperatif için değil yalnızca yapı kooperatifleri için söz konusudur.

Bu zorunluluğu düzenleyen 35. maddenin devamında, bu kurala uymayan şirketler hakkında idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Şirketin Hukuki İşlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirketlerin hukuki faaliyetleri takip edilirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Bunlar arasında akla ilk gelenler işlerin titizlikle ve işin ertelenmeden yapılmasıdır.

Hukukta çoğu işin süreli olduğu bilinir. Yani çoğu işin yapılması için süre belirlenmiştir. Şirkete karşı başlatılan bir icra takibine itiraz edilmemesi, maaş haciz müzekkeresinin cevapsız bırakılması veya yollanan bir faturaya süresinde itiraz edilmemesi durumunda şirket haklı olsa dahi sorumluluğu doğacaktır.

Bundan dolayı şirketlere hukuki danışmanlık veren şirket avukatı bahsedilen bu konularda dikkatli davranmalıdır.

Şirketler Hukukunda Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Şirketler hukukunda görevli ve yetkili mahkeme yapılan işi türü ve tarafları bakımından değişiklik arz eder. Şirketlerin herhangi bir adi iş sahaları olmadığından yaptıkları her iş ticari sayılır ve bu işlerden doğan uyuşmazlıklar ticaret mahkemesinin görev alanında kabul edilir. Bu mutlak değildir ve birtakım istisnaları vardır.

Örnek vermek gerekirse, şirketin bir tüketici işlemi yapması durumunda görevli mahkeme ticaret mahkemesi değil tüketici mahkemesi olacaktır. Başka bir örnek verirsek, işçi çalıştırması durumunda şirket ve işçi arasındaki iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar iş mahkemesinde görülür. Yetkili mahkeme ise HMK ve diğer kanunlarda düzenlenen hükümlere göre belirlenir.

Sonuç

Yukarıda detaylıca açılandığı üzere bir şirketin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadar çoğu işlemi hukuki işlem mahiyetindedir. Bu işlemlerin yapılması aşamasında şirket avukatının yer almaması şirketin varlığı tehlikedir çünkü şirketler hukukunda şirketin bazı işlemleri yapması kısa sürelere bağlanmıştır.

Şirketin hemen aksiyon alıp harekete geçmesi gerekmektedir. Bu kısa sürede şirketin teknik bilgi gerektiren bu işlemleri doğru şekilde yapması zordur. Bu nedenle profesyonel bir şirket avukatından hukuki danışmanlık alınması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirket avukatı, şirketlerin karşılaştığı her türlü hukuki problemde onlara danışmanlık yapar.

Avukatlar Şirket Temsilcisi Olabilir mi?

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu madde 12’de avukatlıkla birleşebilen işler düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasının f bendine göre;

  • Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,

Avukatlı birleşebilen işler arasında sayılmıştır. Bu nedenle avukatlar bu sayılan şirketlerde yönetici konumunda olabilir.

Başa dön tuşu