İcra Hukuku

Konkordatonun Kabulü ve Alacaklılar Toplantısı

Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra komiser, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında yapacağı yeni bir ilanla alacaklıları, konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet eder.

Toplantı günü ilandan en az on beş gün sonra olmak zorundadır.

Konkordatonun Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk Nedir?

Alacaklılar, komiser tarafından yapılacak ilânla, ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur.

Alacaklarını bildirmeyen alacaklılar, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilemez.

Konkordatonun kabulü için iki tür çoğunluk aranmaktadır. Konkordato projesi;

  • kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya
  • kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini. aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

Konkordato projesinin müzakereleri sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhâl imza olunur. Toplantının bitimini takip eden yedi gün  içinde gerçekleşen katılımlar da kabul olunur.

Rehin Alacaklıları İçin Müzakere Koşulları ve Yapılandırma

Adi konkordatoda borçlu, ön projede belirtmek suretiyle alacaklı lehine rehin kurulmuş borçlarının yapılandırılmasını ister.

Komiser, kesin mühlet içinde uygun göreceği zamanda bütün rehinli alacaklıları borçlunun ana para indirimi, faiz indirimi, vadelendirme veya diğer ödeme tekliflerini müzakere etmek üzere tebligat çıkartarak davet eder.

Mahkeme, rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmaları üçte iki oranına ulaşılıp ulaşılmadığı ve anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılar varsa bunlara uygulanacak ödeme planının bu maddede öngörülen koşullara uyup uymadığı bakımından inceledikten sonra anlaşmaları ve ödeme planını, konkordatonun onaylanması yargılamasında vereceği karara dahil eder.

İİK 302. madde uyarınca yapılacak alacaklılar toplantısı borçlunun konkordato projesini kabul etmezse anlaşma yapmış olan rehinli alacaklıların borçluyla yaptıkları anlaşmalar ve anlaşma yapmamış olan rehinli alacaklılar için hazırlanmış olan ödeme planı geçerli hâle gelmez

Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi

Komiser, katılım süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve onaylanmasının uygun olup olmadığına yönelik gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.

Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda ve en geç kesin mühlet içinde kararını vermek zorundadır.

Karar vermek için tayin olunan duruşma günü, 288. maddedeki usulle ilân edilir. İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri de ilâna yazılır.

Konkordato hakkında yapılan yargılamada kesin mühlet içinde bir karar verilemeyeceği anlaşılırsa; mahkeme, gerekli görürse komiserden gerekçeli bir rapor da alarak, karar verilinceye kadar mühlet hükümlerinin devamına karar verebilir. Bu süre 6 aydan fazla olamaz.

Konkordatonun Tasdik Edilme Şartları Nelerdir?

Alacaklılar toplantısında ve katılım süresi içinde verilen oylarla kabul edilen konkordato projesinin tasdiki aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır:

  • Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması,
  • Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması,
  • Konkordato projesinin alacaklılar toplantısında yeterli çoğunlukla kabul edilmiş bulunması
  • Birinci sıradaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması,
  • Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Konkordato Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlanı

Asliye ticaret mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda Kanunda aranan koşulların oluştuğunu görürse konkordatonun onaylanmasına karar verir.

Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir.

Kararda, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyım tayin edilebilir. Bu takdirde kayyım, borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir tasdik kararını veren mahkemeye rapor verir; alacaklılar bu raporu inceleyebilirler,

Konkordatonun Hükümleri

Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Tasdik edilen konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle geleceği de kararlaştırılabilir; bu takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar devam eder.

Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için bağlayıcıdır.

Konkordato birinci sıradaki imtiyazlı alacaklar, rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları için bağlayıcı değildir.

Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi Nedir?

Konkordatonun taraflar için bağlayıcı hâle gelmesi, geçici mühlet kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden düşürür.

Bu hüküm, birinci sıradaki imtiyazlı alacaklar, rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları için konulan hacizler hakkında uygulanmaz.

Konkordatonun Feshi

Konkordatonun kısmen feshi tek bir alacaklının yaptırdığı fesihtir. Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir

Konkordatonun tamamen feshi tek bir alacaklı için değil, bütün alacaklılar için sonuç doğuran fesihtir. Her alacaklı, kötüniyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir.

Konkordato tamamen feshedilirse borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına re’sen karar verir.

Stj. Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu