İcra Avukatı

Hukukumuzda ihkak-ı hak yani bir kişinin hakkını kendi başına alması yasaklanmıştır. Bundan dolayı bireylerin haklarını elde edebilmeleri için icra dairelerine başvurması gerekmektedir.

İcra dairesinde, kişinin hakkını alması için ilk işlem olan takip talebini doldurmaktan hak teslim alınıncaya kadarki süreç saf hukuki bilgi gerektirdiği için bireyler hem alacaklı olduğu hem de borçlu icra dosyaları için icra avukatına başvurmalıdır.

İcra Avukatı Kimdir?

İcra avukatı, gerçek veya tüzel kişilerin para veya başka tür alacaklarını icra müdürlüğü eliyle alabilmeleri hukuki yardım maksadıyla başvurdukları kişidir. Alacaklı adına icra takibini başlatır, tüm süreci takip eder, hacze gider müvekkilinin alacağını tahsil etmek için onun adına her türlü işlemi yapar.

İcra Avukatının Görev Ve Sorumlulukları

İcra avukatının en temel görevi alacaklı vekili olarak alacağın tahsilatını mümkün olan kısa sürede yapmak veya borçlu vekili olarak borçlunun haklarını savunmaktır.

İlk olarak borçlu ile müzakere yoluyla borcu tahsil etme yoluna gidebilir. Başarılı olunmaması halinde icra dairesi eliyle tahsilat yapmaya çalışır. Bu yolda takip başlatmak, haciz işlemlerini uygulamak, fiili hacze gitmek, satış işlemlerini yapmak avukatın temel görevleri arasında yer almaktadır.  

Avukatın başlıca sorumluluğu ise tahsil ettiği parayı en kısa sürede müvekkile ulaştırmaktır. Buna ek olarak diğer önemli sorumluluk ise müvekkilini süreç ile ilgili bilgilendirmektir.

İcra Hukukunda En Sık Görülen Davalar Nelerdir?

İcra hukukunda en sık görülen davalar itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarıdır. Bu davalar, ilamsız icra takiplerinde borca itiraz eden borçlunun itirazını ortadan kaldırıp duran takibe devam edebilmek için açılan davalardır.

Yine menfi tespit davası, ihalenin feshi davası gibi davalar da icra hukukunda sıkça görülen davalardır. Bir dava olmamakla birlikte hukuki çare olarak nitelendirilen memur muamelesini şikâyet de sıkça başvurulan yollar arasındadır.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra avukatı yukarıda da değinildiği üzere alacaklının alacağını alabilmesi için icra takip işlemlerinin tümünü gerçekleştirir. Sadece alacaklının değil borçlunun da avukatı olabilir. Bu durumda ilamsız icra ise borca itiraz etme, ilamlı icra söz konusu ise icranın durdurulması veya geri bırakılması yollarına başvurma veya takip sürecinde hukuka aykırı veya borçlunun lehine olan hususları öne sürüp bu hukuka aykırılıkları düzelterek müvekkilinin menfaatlerini savunma, borçlu avukatının sorumluluğu ve görevidir.

Karşılıksız Çek İçin Açılacak Ceza Davası Ve İcra Takibi

Eğer ortada karşılıksız bir çek varsa, bu çek bakımından hem İcra Ceza Mahkemesi’nde karşılıksız çek düzenleme suçu gündeme gelecek hem de bu karşılıksız çek için İcra Dairesi’nde icra takibi söz konusu olacaktır.

İlk olarak karşılıksız çek düzenleme suçu için çekin hamilinin yani alacaklısının çek üzerinde karşılıksızdır işlemi yapılmasından itibaren 3 ay içinde icra ceza mahkemesine keşideci yani düzenleyen aleyhine şikâyetçi olması gerekir. Bu davada çekin karşılıksız olduğu anlaşılırsa keşideci için çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı uygulanır. Dava sonucunda ise karşılıksız çek düzenlendiği tespit edilen keşidecinin cezalandırılmasına karar verilir.

Karşılıksız çek için ise çekin karşılıksız olduğu öğrenildiğinde ihtiyati haciz yoluna başvurma veya direkt kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatma şeklinde olabilir.

İhtiyati haciz yoluna gidilecekse ilk olarak muhatap bankanın olduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde ihtiyati haciz talep edilmeli karar alınınca da icra takibine girişilmelidir. Burada ihtiyati haczi tamamlayan merasime dikkat edilmelidir aksi takdirde ihtiyati haciz hükmünü kaybedecektir.

Diğer bir yol ise belirtildiği üzere direkt kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna gitmedir.

İcra Avukatında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

İcra avukatı görevi ile ilgili birçok özellik barındırmalıdır.

Örnek vermek gerekirse; icra avukatı sabırlı olmak zorundadır. Nedeni ise bazı dosyalardan tahsilat yapmanın çok zor olmasıdır. Borçlu adına malvarlığı tespit etmenin zorluğu karşısında icra avukatı sabırlı olmalı ve araştırma yapmaktan geri durmamalıdır.

Başka bir özelliği ise etik değerlere önem vermesidir. Sırf tahsilat yapabilmek adına her türlü yola başvurmamalı, borçlunun kişilik haklarına saygılı olmalıdır.

Bu özelliklere ek olarak detaycı olmalıdır. Çünkü icra ve iflas hukuku çok detay barındıran istisnaların bol olduğu bir hukuk dalıdır. Bir işlem gerçekleştirdiğinde bu işlemin olası istisnalarının zararlarını düşünmelidir.

İcra Takibinde Avukatın Alacaklıya Faydaları

Alacaklı, ilk olarak alacağını tahsil etmek maksadıyla borçlusuyla iletişime geçer. Ancak çoğu zaman başarısız olduğundan bir icra avukatından faydalanır. Çünkü icra avukatı alacağın icra marifetiyle tahsili konusunda vatandaşa göre bu konuda profesyoneldir.

Şayet alacaklı, avukat yardımı olmadan icra takibi başlatırsa muhtemelen icra hukukuna özgü çoğu süreyi kaçırır. Süreleri kaçırması da kendi zararına olacaktır. Örneğin haczedilen malların satışının yapılabilmesi için düzenlenen süreyi kaçırabilir. Bu durumda da haciz düşer ve borçlu haciz düştüğü için mallarını kaçırabilir.

Ancak alacaklı takip sürecinde icra avukatı ile çalışırsa bu tür problemlerle karşılaşma riskini en aza indirmiş olur. Bu ve benzeri detay unsurlar ancak icra avukatından yardım alınarak halledilebilir.

İhtiyati Haciz Kararı

İhtiyati haciz tıpkı ihtiyati tedbir ve delil tespiti gibi geçici bir hukuki himayedir.

İhtiyati haciz ile alacaklı borçlunun bazı mal kaçırma hareketlerinin önüne geçerek borçlunun malvarlığını ihtiyaten haczeder. Bu sayede haciz kesinleşene kadar alacağının tamamını veya bir kısmını garantiye almış olur.

İhtiyati haciz kararı; genel hükümlere göre, yani HMK’ye göre genel mahkemelerde görülür.

Ticari bir borç söz konusu ise ticaret mahkemesi, tüketici borcu ise tüketici mahkemesinde talep edilmelidir. Muaccel ve rehinle temin edilmemiş bir borç söz konusu ise ihtiyati haciz talep edilebilir. Tabii bunun için teminat da yatırılmalıdır. Tüm bu işlemler teknik hukuki bilgi gerektirdiğinden icra avukatından yardım alınarak yürütülmelidir.

Cari Hesap Alacakları

Cari hesap alacakları Türk Ticaret Kanunu madde 89/1’de düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca; “İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Cari hesap alacaklarında her iki taraf tacir olur ve ticari işletmeleri ile ilgili birbirlerinden mal alırlar. Bu ticaretten doğan borç karşılıklı olarak silinir ve en son kalan kısım cari hesap olur.

Bu alacaklar özelliği itibarıyla diğer para alacaklarından ayrılır. Çünkü Türk hukukunda kural olarak birleşik faiz yasak olmasına rağmen TTK madde 8’e göre cari hesap sözleşmesinden doğan alacaklar için birleşik faiz sınırlı olarak serbesttir.

Sonuç

Bireylerin ve şirketlerin birbirinden olan alacaklarının tahsili için bir icra avukatına ihtiyaç duyarlar çünkü İcra ve İflas Hukuku mahiyeti itibarıyla Türk özel hukukunun infaz usulü sayılır. Bu nedenle kişilerin aldıkları mahkeme kararlarını doğru şekilde yerine getirebilmeleri için profesyonel ve alanında uzman bir icra avukatından yardım alınması, olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

Sık Sorulan Sorular

İcralık Olan Borç Ödenmezse Ne Olur?

İcralık olan borcun ödenmez ise alacaklı borçlunun malvarlığının haczedilmesini talep edebilir. Borçluya ait araç, taşınır, taşınmaz, maaş, banka hesabında bulunan malvarlığı ve alacaklar haczedilip alacaklıya ödenir.  

Nasıl İcra Avukatı Olunur?

İcra avukatı olabilmek için staj döneminden itibaren mesleğin ilk yılları dâhil icra dosyaları ile ilgilenmeli ve bilgilerini devamlı güncel tutmalıdır. Diğer bir önemli özellik ise avukatın ikna kabiliyetine sahip olmasıdır.

Borç Yüzünden Tutuklama Olur Mu?

Türk hukukunda ödenmeyen borç için ceza öngörülmemiştir. Yalnızca mahkemenin hükmettiği nafaka alacakları bakımından ödenmemesi durumunda zorlama hapsi gündeme gelir. Bunun dışında diğer borçlar için hapis veya tutuklama söz konusu olamaz.

Mal Varlığı Yoksa İcraya Verilirse Ne Olur?

Hiçbir malvarlığına sahip olmamak icraya verilmek için engel değildir. Borçlunun hiçbir malvarlığı olduğu tespit edilmezse hakkında borç ödemekten aciz vesikası alınır.
Başa dön tuşu