Sözleşme Hukuku Avukatı

Sözleşme, hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik iki ya da daha çok kişinin ya da kuruluşun, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlemdir.

Sözleşme hukuku avukatı taraflar arasında yapılan yazılı anlaşmaların oluşturulmasında danışmanlık verir. Sözleşme avukatı özellikle sözleşme şartlarında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki destek vermektedir.

Sözleşme Hukuku Nedir?

Sözleşme hukuku, taraflar veya kurumlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara yönelik çözümü içeren hukuk dalıdır. Sözleşme hukukunun temel kaynağını Türk Borçlar Kanunu oluşturmaktadır.

Sözleşmenin düzenlenmesi, kurulması, geçerliliği, feshi, iptali, sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde başvurulacak hukuki yollar ile karşı taraftan talep edilebilecek haklar ve tanzim edilecek zararlar sözleşme hukukunun alanını oluşturmaktadır.

Sözleşme Hukuku Avukatı Sorumlulukları Nelerdir?

Sözleşme hukuku avukatının temel görevi sözleşmenin usulüne uygun olarak hazırlanmasıdır.

Sözleşme hukuku avukatının görevi sadece sözleşmenin hazırlanması ve revize edilmesi değildir. Nitekim sözleşme hukuku avukatı sözleşme hukukundan kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözümünü gerçekleştirmektedir.

Bir sözleşmenin hazırlanmasında en önemli aşama, müzakere aşaması olduğundan sözleşme hukuku avukatı müvekkil veya taraflar ile görüşüp tarafların gerçek iradelerini açık bir şekilde ortaya koymalarını sağlar.

Sözleşme hukuku avukatı gerekirse sözleşme konusunda yönlendirme yapar, uygun olmayan ve tarafların gerçek iradesini yansıtmayan hususları revize eder.

Sözleşmelerin yalın bir dilden ziyade hukuki dil kullanılarak düzenlenmesi, tarafların gerçek iradelerini ortaya konulması için oldukça önemlidir.

Sözleşme Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde en çok karşımıza çıkan sözleşme tipleri aşağıda sayılmıştır:

 • Satış sözleşmesi
 • Bağışlama Sözleşmesi
 • Ödünç Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Kefalet Sözleşmesi
 • Eser Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Franchising Sözleşmeleri
 • Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Ortaklık Sözleşmesi
 • Hizmet Sözleşmesi başlıca sözleşme tipleridir.

Sözleşme Hukuku İlkeleri

Sözleşme hukukunda diğer hukuk dallarında da olduğu gibi birtakım ilkeler mevcuttur. Sözleşme hukukuna hakim olan ilkeler arasında; sözleşme yapma özgürlüğü, sözleşme yapmama özgürlüğü, sözleşme serbestisi, sözleşme hükümlerince korunması ve taraf iradelerinin uyumu vardır.

Sözleşme hukukunun temel ilkesini sözleşme hürriyeti ilkesi oluşturmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 26. Maddesine göre, “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilir.” Söz konusu maddede de belirtildiği gibi sözleşme hürriyeti sınırsız olmayıp taraflar halkın ahlak değerlerine, insan haklarına ve emredici hukuk kurallarına aykırı konular içeren sözleşmeler akdedemezler.

Sözleşme özgürlüğü ilkesi, sözleşme yapma veya yapmama özgürlüğünü içermektedir. Nitekim kimse istemediği bir sözleşmeyi imzalamaya zorlanamadığı gibi, kişiler istedikleri sözleşmeyi imzalamakta da özgürlerdir.

Sözleşme Serbestisi İlkesi Nedir?

Taraflar sözleşmenin konusunu ve içeriğini serbestçe belirleyebilir. Tarafların bu özgürlüğüne sözleşme serbestisi ilkesi denilmektedir. Ancak bu özgürlük sınırsız olmayıp kanunun emredici hükümlerini aykırı olamaz. Nitekim Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesine göre, “Kanunun emredici hükümlerini, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler hükümsüzdür.”  

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere tarafların her ne kadar sözleşmenin konusunu ve içeriğini serbestçe tayin etme hakları olsa da sözleşme, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olamaz.

Bu durumlara aykırı olarak düzenlenmiş olan sözleşmeler kesin hükümsüzdür. Ancak sadece bir kısmının sınırları aşması halinde, söz konusu yaptırım bu kısım için uygulanır.  Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması sözleşmenin bütünlüğünü etkiliyorsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur.

Sözleşmenin Esaslı Unsurları

Esaslı unsurlar bir sözleşmenin kurulabilmesi için bulunması zorunlu olan asgari unsurlardır. Sözleşmenin esaslı unsurlarında tarafalar arasında uyuşmazlık olursa sözleşme kurulmamış sayılır. Bu unsurların neler olduğu sözleşme tiplerine göre değişiklik göstermektedir.

Esaslı unsurlar; kendi arasında objektif esaslı unsurlar ve sübjektif esaslı unsurlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sözleşmenin kanundaki tanımında yer alan zorunlu unsurlar objektif esaslı unsurlar olarak tanımlanmaktadır.

Örneğin; kira sözleşmesinin esaslı unsurları kira konusu şey ile kira bedelidir. Satış sözleşmesinde bu unsurlar ise satılan şey ile semendir.

Tarafların anlaşması ile sözleşmenin esaslı noktası haline getirilen unsurlara sübjektif/esaslı unsurlar denilmektedir.

Örneğin; bir eşyanın nasıl teslim edileceğine ilişkin hususlar tarafların kararlaştırması ile sözleşmenin esaslı noktası haline getirilecektir.

Protokol Sözleşmesi Nedir?

Sözleşmeleri açıklama amacı güden, sözleşme süresinin uzatılması ve sözleşmenin değiştirilmesini sağlayan sözleşmeler, protokol sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır.

Sözleşmenin ve Protokol Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 1. maddesine göre, “Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.” Protokollerin kurulması da sözleşmenin kurulmasındaki aranan şartlara bağlı olduğu için sözleşme ve protokol arasında esasen bir fark bulunmamaktadır.

Sözleşme ile aynı şartlara tabi olan protokol, ana sözleşmede belirtilmiş olan maddelerin değiştirilmesini sağlamaktadır.

Protokolün Hukuki Geçerliliği

Protokolün hukuki geçerliliği sözleşmenin eki olmak suretiyle sözleşmenin geçerliliğine tabidir. Dolayısıyla protokollerin kurulmasında da tarafların gerçek iradeleri birbirine uygun bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Bu hususlar dikkate alınmadığı takdirde protokol geçersiz olur.

Sonuç

Sözleşmeler usulüne uygun hazırlanmadığı sürece hükümsüz olacaklarından alanında uzman kişilerce dikkat ve özen gösterilerek hazırlanması gerekmektedir. Sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve tarafların gerçek iradelerini açık bir şekilde ortaya konulması için hukuki danışmanlık almak faydalı olacaktır.

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarından kaynaklanan davaların takibini vekil aracılığıyla yürütülmesi hak kaybına uğramamak adına oldukça önemlidir. Ekin Hukuk Bürosu olarak her türlü hak kaybınızı engellemek için disiplinli ve tecrübeli ekibimiz ile yanındayız.

Sık Sorulan Sorular

Sözleşme hukuku ne demek?

Taraflar veya kurumlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara yönelik çözümünü içeren hukuk dalına sözleşme hukuku denir.

Sözleşme nasıl geçersiz olur?

Sözleşme esaslı unsurları içermemesi sözleşmenin geçersiz olması sonucunu doğuracağı gibi taraflardan birinin zorlanması, korkutulması ya da aldatılması yoluyla yapılan sözleşmeler de geçersiz sayılır.

Sözleşme ilkeleri nelerdir?

Sözleşme yapma özgürlüğü, sözleşme yapmama özgürlüğü, sözleşme serbestisi ilkesi, taraf seçme özgürlüğü sözleşme hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer almaktadır.
Başa dön tuşu