İcra Hukuku

Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası

A. Para Alacakları Hakkındaki İlamların İcrası

Elinde para alacağına ilişkin ilam bulunan alacaklı ilamı icra dairesine vererek takip talebinde bulunarak icra takibini başlatabilir. Takip talebini alan icra müdürü borçluya bir icra emri gönderir.

İcra emrinde olması gereken unsurlar:

  • Takip talebindeki kayıtlar,
  • Para borcunun yedi gün içinde ödenmesi ihtarı,
  • Borç yedi gün içinde ödenmezse, icra mahkemesinden veya üst mahkemeden ya da yargılamanın iadesi yoluna gidilmişse yargılamanın iadesi talebini inceleyen mahkemeden icranın geri bırakılması kararı getirilmediği takdirde cebri icra yapılacağı ihtarı,
  • Borçlunun yedi gün içinde mal beyanında bulunması aksi takdirde hapisle tazyik olunacağı veya disiplin hapsi ile cezalandırılacağı ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapisle cezalandırılacağı ihtarı.

İlamsız icra takibindeki ödeme emrine itiraz, ilamlı icra takibinde yoktur. Ancak borçlu bazı hallerde icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep edebilir. Borçlunun icranın geri bırakılmasını isteyebileceği haller:

  • Kesinleşmemiş bir ilama dayanarak takip başlatılmışsa borçlu başvurduğu kanun yolu mahkemesinden icranın durdurulması (tehiri icra) kararı verilmesini talep edebilir.
  • Borçlu ilamdan sonra borcu ödemişse veya alacaklı mehil vermişse veya ilam zamanaşımına uğramışsa icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep edebilir.
  • Hükme karşı yargılamanın iadesi yoluna giden borçlu, yargılamanın iadesi talebini inceleyen mahkemeden icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep edebilir.

Borçlu yukarıda sayılan hallerde mahkemeden icranın geri bırakılması kararı alırsa bu kararı icra dairesine vererek ilamlı icra takibin durmasını sağlayabilir.

Borçlu, icra emrinde belirtilen yedi gün içinde borcunu icra dairesine öderse, icra dairesi de bu parayı alacaklıya öder ve icra takibi sona erer.

Borçlu borcunu yedi gün içinde ödemez ve icranın geri bırakılması kararı göstermezse alacaklının talebi ile icra takibi devam eder. Alacaklı iflasa tabi olan borçlu için haciz veya iflas isteyebilir.

    İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 37

İcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde borcunu ödemiyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflasa tabi eşhastan olupta alacaklı isterse yetkili ticaret mahkemesince iflasına karar verilir.

    İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 43

    (Değişik 18/2/1965 – 538/21 md.)

 İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.

Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harc ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir.

Alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesini isterse haciz ve daha sonraki işlemler genel haciz yolundaki hükümlere göre yapılır.

Borçlu iflasa tabi kişilerden ise alacaklı, ilamlı icra takibi yapmadan doğrudan ticaret mahkemesinden borçlunun iflasına karar verilmesini talep edebilir.

B. Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası

Alacaklı teminat alacağına ilişkin ilamı icra dairesine vererek ilamlı icra takibi başlatabilir. Takip talebini alan icra dairesi bir icra emri düzenleyip borçluya tebliğ eder. Borçlu icra emrine itiraz edemez ancak icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını ya da kanun yoluna başvurarak icranın durdurulmasını talep edebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu