İcra Hukuku

Borç Ödemeden Aciz Belgesi

Paraların paylaştırılmasından sonra alacağının tamamını alamayan alacaklılara, alacağın ödenmeyen kısmı için icra dairesi tarafından re’sen düzenlenen aciz belgesi verilir. Aciz belgesinin bir sureti borçluya bir sureti de her il merkezinde Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen icra dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmesi için bu icra dairesine gönderilir. Aciz belgesi herhangi bir resim ve harca tabi değildir.

A. Kesin Aciz Belgesi

İcra takibinin tamamlanması ile alacaklının alacağının tamamına kavuşamadığının anlaşılması üzerine kalan alacak miktarı için alacaklıya kesin aciz belgesi verilir. Haciz sırasında borçlunun haczedilebilecek bir malının bulunmaması halinde bu durumu tespit eden haciz tutanağı da kesin aciz belgesi hükmündedir.

Kesin aciz belgesinin sonuçları:

  • İİK m.68/1’e göre itirazın kaldırılmasını sağlayan bir belgedir.
  • Alacaklı aciz belgesini aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde takip yapmak isterse yeniden borçluya ödeme emri çıkarttırmasına gerek yoktur, eski dosya üzerinden haciz işlemi yapılabilir.
  • Aciz belgesine dayanarak iptal davası açılabilir.
  • Aciz belgesine bağlanan borç belgenin düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
  • Aciz belgesine bağlanan alacak için faiz istenemez. Yalnız alacaklı müşterek borçlular ve kefillerden faiz talep edebilir ve bu kişiler faizi öderlerse borçluya rücu edemezler.
  • Aciz belgesi ile borç yenilenmiş olmaz.
  • Borçlu borcunu ödeyerek aciz belgesinin sicilinden silinmesini sağlayabilir.

B. Geçici Aciz Belgesi

YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ

2012/9959 E, 2013/8839 K, 11.06.2013 T

ÖZETİ: Somut olayda davacı alacaklı tarafından dosyaya kesin aciz belgesi ibraz edilmemiş ise de borçlu davalının adresinde değişik zamanlarda yapılan haciz işlemleri sonucu tutulan haciz tutanakları, borçlu davalıya ait olup haciz konulan taşınmazlar yönünden yapılan kıymet takdirine ilişkin olarak verilen bilirkişi raporları ile bu taşınmazlar üzerinde davacının haczinden önce gelen çok sayıda haciz bulunması nedeniyle davacının alacağını karşılamayacağının anlaşılmasına, icra takip dosyasında değişik kişi ve kurumlara yazılan yazılara verilen cevaplardan ve tüm dosya kapsamından borçlu davalının malvarlığının borcuna yetmediğinin anlaşılması nedeniyle dosyadaki haciz tutanaklarının geçici aciz belgesi yerine geçtiğinin kabulü ile dava şartının gerçekleştiği düşünülerek tarafların delillerinin toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere davanın reddine karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.

Haciz sırasında borçlunun haczedilecek malı mevcut olmasına rağmen alacakların tamamını karşılamaya yetmiyorsa bu huşuların kaydedildiği haciz tutanağı geçici aciz belgesi hükmündedir.

Geçici aciz belgesi alacaklının iptal davası açabilmesini sağlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu