Ceza Hukuku

İstinaf Nedir?

İstinaf nedir? ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş son kararlarına karşı başvurulabilen olağan bir kanun yoludur. Kararlar hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenir. İstinaf incelemesi Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından yapılır. İstinaf yoluna başvuru dilekçe ile yapılır ve süresi iki haftadır. Hukuk yargılamalarında istinaf kanun yolu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341. – 361. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

İstinaf Kaç Ay Sürer?

Bu sorunun cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Mahkemenin iş yoğunluğu, bilirkişinin hızlı ve hukuka uygun rapor düzenlemesi, usule uygun ve hızlı tebligat yapılması, müvekkillerin gerekli bilgileri zamanında vermesi ve masrafları yatırması, kurumların müzekkerelere cevap verme süresi gibi bir çok kriter davanın hangi süre içinde sonuçlanacağını belirler. Ancak günümüzde bölge adliye mahkemeleri tarafından gerçekleşen istinaf incelemesi yaklaşık olarak 1.5 ila 2.5 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

Davanın İstinafta Olması Ne Demek?

İlk derece mahkemenin verdiği kararı haksız ve hukuka uygun bulmayan taraf istinaf süresi içerisinde kararı dilekçe ile bölge adliye mahkemesine taşıyabilir. İstinaf mahkemesi, istinaf başvurusu ile önüne gelen hukuki uyuşmazlığı hem maddi olay yönünden incelerken hem de kararın hukuka uygunluğunu inceleyerek karar verir. Davanın istinafta olması, davanın bölge adliye mahkemesi tarafından tekrar görülmesi ve karara bağlanması anlamına gelmektedir.

Davanın İstinafta Olması

İstinaf Kararı Ne Demek?

İstinaf mahkemesi, önüne gelen davanın tahkikatını yaptıktan sonra karar verme aşamasına geçer. İstinaf incelemesi sonunda, istem duruşmalı olarak incelenmiş olsun veya olmasın, bölge adliye mahkemesi aşağıdaki dört tür son karardan birini vermek durumundadır:

Bölge adliye mahkemesi;

  1. İncelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun bulduğu takdirde istinaf isteminin reddine karar verir,
  2. İlk derece mahkemesi kararını kaldırır ve dosyayı tekrar ilk derece mahkemeye gönderebilir,
  3. İlk derece mahkemesi kararının kaldırılması ile davanın kısmen veya tamamen kabulünü isteyebilir,
  4. İlk derece mahkemesi kararının kaldırılması ile davanın reddine karar verebilir.

İstinaf Karar Örneği

 

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/1695

Karar Numarası: 2022/972

Karar Tarihi: 08.04.2022

Taraflar arasındaki rücuen alacak davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkemece verilen karara karşı davalı Sağlık Bakanlığı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, alt işveren davacı şirket tarafından dava dışı işçiye ödenen işçilik alacaklarının, davalı asıl işveren ve diğer alt işverenlerden sorumlulukları oranında rücuen tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, “..Davalıların mevcut davada müşterek ve müteselsil sorumluluklarının bulunmadığının tespiti ile 7.763,77 TL’nin (davalılardan Sağlık Bakanlığının dava konusu alacağın tamamından sorumlu tutulmak kaydıyla, … İnş. Gıd. Ltd. Şti’nin dava konusu alacağın 1.526,05 TL’sinden sorumlu tutulmak kaydıyla, … İnş …. Ltd. Şti ‘nin dava konusu alacağın 2.942,37 TL’sinden sorumlu tutulmak kaydı ile,) 13/06/2016 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine” dair verilen karara karşı davalı … Bakanlığı tarafından, dava konusu alacağın tümünden sorumlu tutulmalarının hatalı olduğu, dava konusu alacak nedeniyle sorumluluklarının bulunmadığı, davacı ile imzalanan sözleşme ve eklerinde sorumluluklarına dair hüküm bulunmadığı ileri sürülerek istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Gerek istinaf sebebi yapılan ve gerekse HMK’nın 355. maddesine göre kamu düzeni nedeniyle resen dikkate alınması gereken hususların incelenmesinde;

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu, hükme esas alınan bilirkişi raporunun yeterli, denetime ve somut olayın özelliklerine uygun olması, davacı ile davalı bakanlık arasında imzalanan hizmet sözleşmesi ve eklerinde, işçilik alacaklarından doğan tüm sorumluluğun yükleniciye ait olduğuna dair hüküm bulunmaması, bu durumda davalı bakanlık ile davacının yarı yarıya sorumlu olduklarının kabulünün gerekmesi ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, davalı … Bakanlığı’nın istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davalı … Bakanlığı’nın istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1/b/1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Davalı … Bakanlığı harçtan muaf olduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

3-İstinaf yargılama giderlerinin istinaf yoluna başvuran davalı üzerinde bırakılmasına,

4-İstinaf kararının yerel mahkemece taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 08.04.2022 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.

 

 

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mehmet Can CİVAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu