İş Hukuku

İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçları; iş görme borcu, işverenin düzenleme ve talimatlarına uyma borcu, özen ve sadakat borcu ve rekabet etmeme borcudur.

İş Görme Borcu

İşçi, iş sözleşmesinin yapılması ile birlikte işverene bağlı olarak iş görme borcu altına girer. İşçinin iş sözleşmesini hiç veya gereği gibi ifa etmemesi, işverene sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshetme hakkı verir. Ayrıca, iş görme borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmeyen işçi, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, işverenin bu sebepten doğan zararlarını gidermekle yükümlüdür.

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer (m. 6/1). Dolayısıyla, işyerinin devri halinde işçinin iş görme borcu sona ermez; işçi, iş görme borcunu yeni işverene karşı yerine getirmeye devam eder.

Aynı şekilde, işçinin iş görme borcu, işverenin ölümü halinde de sona ermez; işverenin ölümü halinde, yerini mirasçıları alır (TBK m. 441/2). Bunun yanı sıra, iş sözleşmesinin devri de işçinin iş görme borcunu sona erdirmez. Zira, iş sözleşmesinin devredilmesiyle, devralan işveren, bütün hak ve borçları ile birlikte iş sözleşmesinin tarafı olur (m. 429/2). Ayrıca, işçinin iş görme borcu, yukarıda ele aldığımız geçici iş ilişkisinin kurulması halinde de sona ermez; çünkü, geçici iş ilişkisinde işveren sadece işin görülmesini isteme hakkını geçici bir süre başkasına devretmektedir.

İşçinin İşini Özenle Yapma Borcu

İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak zorundadır (TBK m. 396/1). Bu bağlamda, işçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür (m. 396/2).

İşçinin İşini Bizzat Yapma Borcu

Sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi bizzat yapmakla yükümlüdür. Dolayısıyla, kural olarak, işçi, iş görme borcunu üçüncü kişilere devredemez, işin görülmesi sırasında yardımcı kullanamaz ve işi başkasına devretmek suretiyle işten ayrılamaz.

Üstelik, sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer ve mirasçılara geçmez. Fakat, işverenin ölümü halinde işçinin iş görme borcunun devam ettiği unutulmamalıdır.

Sadakat Borcu

İşçi, işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır (TBK m. 396/1).

Sadakat borcu, işçinin, işverenin ve işletmenin haklı çıkarlarını koruma ve onlara zarar verebilecek her türlü davranışlardan kaçınma yükümlülüğünü ifade eder. Sadakat borcunun kapsamı dürüstlük (TMK m. 2) ve iyiniyet (TMK m. 3) kuralları esas alınarak belirlenir.

Sadakat borcu, rekabet etmeme, sır saklama, teslim ve hesap verme yükümlülüklerini de kapsar. Sadakat borcuna aykırı davranan işçinin iş sözleşmesi bildirimsiz olarak feshedilebilir; ayrıca işçi, bu sebepten doğan zararları gidermekle yükümlüdür.

Sadakat Borcu

Rekabet Etmeme Borcu

İşçi, iş ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.

Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir (TBK m. 444/1).

Rekabet etme yasağına aykırı davranan işçinin iş sözleşmesi bildirimsiz olarak feshedilebilir; ayrıca işçi, bu sebepten doğan zararları gidermekle yükümlüdür.

Sır Saklama Borcu

İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, iş ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür (TBK m. 396/4).

Sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranan işçinin iş sözleşmesi bildirimsiz olarak feshedilebilir; ayrıca işçi, bu sebepten doğan zararları gidermekle yükümlüdür.

Teslim ve Hesap Verme Borcu

İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhal ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür (TBK m. 397/1).

Teslim ve hesap verme yükümlülüğüne aykırı davranan işçinin iş sözleşmesi bildirimsiz olarak feshedilebilir; ayrıca işçi, bu sebepten doğan zararları gidermekle yükümlüdür.

Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma Borcu

İşveren, yönetim hakkı kapsamında, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçiler, bunlara dürüstlük kurallarının gerektirdiği ölçüde uymak zorundalardır.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu