Medeni Usul Hukuku

İcra Mahkemeleri ve Görevleri

İcra Mahkemeleri icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayet ve itirazlar başta olmak üzere icra ve iflas hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuş özel mahkemelerdendir. İcra hukuk mahkemelerinin olmadığı yerlerde bu görevi Asliye Hukuk Mahkemeleri yerine getirmektedir.

İcra ve İflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan itiraz ve şikayetlerin incelenmesi dışında, icra hakimi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca belirlenen ve dönüşümlü olarak değişin icra ve iflas dairelerinin gözetim ve denetimlerini de yerine getirir.

İcra Mahkemelerinin diğer görevleri ise icra iflas suçlarına ilişkin yargılama yapmak ve ceza vermek, hacizde ve iflasta ileri sürülen istihkak iddialarını incelemek, ihalenin feshi davalarına bakmak, icranın geri bırakılması talepleri ile takibin taliki veya iptaline karar vermektir.

İcra Mahkemelerinde Hangi Yargılama Usulü Uygulanır? İcra Mahkemelerinin Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Eden Kararları Hangileridir ?

İcra Mahkemeleri sıkı şekil şartlarına bağlı olarak sınırlı olarak inceleme yapan mahkemelerdir. İcra mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmakta olup işlemleri ivedi işlemlerden sayılmaktadır. Kural olarak icra mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar kesin hüküm teşkil etmemektedir. Bunun anlamı icra hukuk mahkemesinde yargılamaya konu olmuş ve hüküm kurulmuş konularda dahi genel mahkemelerde tekraren dava edilebileceği anlamını taşımaktadır. İcra mahkemelerinin vermiş olduğu yalnızca iki karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmekte olup bunlar ;

– İstihkak Davalarında Verilen Kararlar

– İhalenin Feshine İlişkin Şikâyetin Reddi yönünde verilmiş kararlardır.

İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilir Mi ?

Kural olarak icra iflas mahkemesi kararlarına karşı ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının 2021 yılı için 7.840,00 TL nı geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurması mümkündür. Yasal Sınır her sene başında tekrar düzenlenmektedir. Ancak İcra İflas Kanunu madde 363 İcra Mahkemelerinin bazı kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulamayacağını düzenlenmiştir. Bunlar;

– İcra mahkemesince 85 inci maddede düzenlenen taşınır ve taşınmaz malların haczinde uygulanma biçimi,

– İcra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti,

-103 üncü maddesinde düzenlenen davetin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği,

– yediemin ücreti,

– yediemin değiştirilmesi,

– hacizli taşınır malların muhafaza şekli,

– kıymet takdirine ilişkin şikâyet,

– ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı,

– satışın durdurulması,

– satış ilânının iptali,

– süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi,

– 263 üncü maddede düzenlenen borçlunun teminat göstermesinin uygulanma biçimi,

 – iflâs idaresinin oluşturulması,

– icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlar

– karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası

– 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı

İstinaf kanun yoluna başvurulamazİstinaf başvuru süresi şayet karar yüzünüze okundu ise (hukuk dilinde buna tefhim denir) tefhimden itibaren 10 gün olup karar yokluğunuzda verildi ise kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 10 gün içinde yapılmalıdır.

İcra Hukuk Mahkemelerinin verdiği karara karşı istinaf kanun yoluna başvuru yalnızca satış işlemini durduracak olup diğer icra işlemleri devam edecektir.

İcra Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar istinaf incelemesinden geçtikten sonra Temyiz Edilebilir Mi ?

İcra Hukuk Mahkemesinin kararının istinaf incelemesinden geçmesinden sonra Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesinde verilen karar ancak miktarı veya değeri her sene değişmekle birlikte 2021 yılı için 64.150,00 TL nı geçen kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurulabilmektedir.

Temyiz kanun yoluna başvuru da aynı istinaf başvurusunda olduğu gibi satıştan başka icra işlemlerini durdurmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu