Genel Hukuki Bilgiler

Veraset İlamı

Veraset İlamı Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede gereğince, “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.” Mirasçılık belgesi olarak da adlandırılan veraset ilamı kısaca, miras bırakan öldükten sonra mirasçısının kimlerin olduğunu ve miras paylarının ispatını sağlayan belgedir.

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

Miras bırakanın vefat etmesi ile birlikte mirasçılar miras sıfatına haiz olur. Ancak mirasçıların söz konusu tereke ile birtakım işler yapabilmeleri için mirasçılık sıfatının belge ile sabitlenmesi gereklidir. Mirasçılık belgesi, mirasçıya tereke mallarının alacaklarını tahsil ve talep etme, terekedeki taşınmaz malların tapuya tescilini sağlama yetkisi vermektedir. Kısacası miras bırakan kişinin malvarlığı ile tasarruflarda bulunabilmesi ve mirasçı olduğunu ispat edebilmesi için veraset ilamının ibraz edilmesi gerekir.

Veraset İlamı Talep Etmenin Şartları

Veraset ilamı talep etmek için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

 • Miras bırakan vefat etmiş ya da gaipliğine karar verilmiş olması,
 • Veraset ilamı talep etmeye yetkili kişilerin talepte bulunması,
 • Tüm mirasçıların biliniyor olması,
 • Vasiyet veya ölüme bağlı tasarruflara 1 aylık sürede itiraz edilmemiş olması gerekmektedir.
Türk Borçlar Kanunu Madde 598/2

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacakları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bit ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Veraset İlamı Talep Etmenin Şartları

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı iki farklı yolla alınabilmektedir. 2011 yılına kadar veraset ilamı almak isteyen mirasçıların Sulh Hukuk Mahkemelerine yazılı olarak başvurmaları gerekirken, 2011 yılı itibariyle Türk Medeni Kanun’da yapılan değişiklik ile noterler tarafından da veraset ilamı çıkarılması mümkündür. Türk Medeni Kanunun 598 maddesinin 1. Fıkrasına 31.03.2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanun’un 19. Maddesi ile “…sulh mahkemesince…” ibaresinden sonra gelmek üzere “…veya noterlikçe…” ibaresi eklenmiştir.

Veraset İlamı İptali

Mirasçılık belgesinin hatalı olarak düzenlenmiş olması ve mirasçı sayısının fazla olmasından veya mirasçılık belgesinin farklı kurumlardan almasından dolayı hatalı olabilir. Bu nedenden dolayı veraset ilamının hukuka uygun olmaması halinde veraset ilamının iptali davası açılarak yanlışlıklar bulunan belgenin iptali istenebilmektedir. Türk Medeni Kanunun 598. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, “Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.” Söz konusu madde gereğince veraset ilamının iptali davası bir süreyle sınırlandırılmamıştır. Mirasçılık belgesinin hatalı olduğu mahkemede ispat edilmedikçe belgenin doğru olduğu kabul edileceğinden dolayı veraset ilamı iptal davası büyük önem arz eder.

Mirasçılık Belgesi İçin Dikkat Edilecek Hususlar

Miras konusu oldukça kapsamlı olduğundan dolayı mirasçılık belgesi bu konuda büyük bir öneme sahiptir. Mirasçılık belgesini talep edebilecek kişiler söz konusu belgeleri tamamlayarak sulh hukuk mahkemelerine veya noterle başvurmalıdır. Murisin geriye bıraktığı malvarlığı ile tasarruflarda bulunabilmesi için mirasçılık belgesi ibraz edilmesi şarttır.

Kimler Talepte Bulunabilir?

Veraset ilamı için yasal mirasçılar talepte bulunabileceği gibi atanmış mirasçı da başvuru yapabilir. Birden fazla mirasçı bulunması halinde içlerinden yalnızca birinin veraset ilamı alması yeterlidir. Yukarıda da açıklandığı üzere veraset ilamı aksi ispat edilinceye kadar tüm mirasçılar bakımından sonuç doğurur.

Talep İçin Gerekli Belgeler

Mirasçılık belgesi hem sulh hukuk mahkemelerinden hem de noterlerden talep edilebilir. Sulh hukuk mahkemesinde mirasçılık belgesi talep edebilmek için aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir:

 • Sulh hukuk mahkemesine yazılan dilekçe
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Gerekli harç ve masrafların yatırılması

Mirasçılık belgesi noterden almak için aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır:

 • Mirasçının kimlik belgesi
 • Murisin ölüm belgesi
 • Veraset ilamı talebini içeren dilekçe

Talep İçin Gerekli Belgeler

Sulh Hukuk Mahkemesine Yapılan Talep

Veraset İlamı talep edecek kimseler yetkili sulh hukuk mahkemesine yukarıda açılanan belgeler ile birlikte başvurarak mirasçılık belgesini talep edebilir. Mirasçılık belgesi talebi çekişmesiz yargı işi olduğundan hasım gösterilmesi gerekli değildir.

 

MERSİN NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI      : Ad Soyad  (Kimlik)

DAVALI       : HASIMSIZ

KONU          : Mirasçılık belgesi talebini içerir dilekçenin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

….. TC Kimlik numaralı, muris …., xx/xx/xxxx  tarihinde vefat etmiştir. Murisin yasal mirasçısı olduğum ve mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmem için tarafıma mirasçılık belgesi verilmesini sayın mahkemenizden talep etme zorunluluğum hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER               : HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

 

TALEP VE SONUÇ                    :  Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen tespit edilecek hususlar birlikte gözetilerek;

 

1. Yukarıda ayrıntılı kimlik bilgileri verilen muris ….’ya ait mirasçılarını gösterir veraset belgesinin tarafıma verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. xx/xx/xxxx

 

DAVACI

Ad-Soyad

Noterlere Yapılan Talep

Noterle yapılan başvurular sulh hukuk mahkemelerine yapılan başvurulara göre daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Ancak bazı durumlarda noterler mirasçılık belgesini düzenleyemez. Aşağıda sayılan durumlarda mutlaka sulh hukuk mahkemelerine talepte bulunulması gereklidir:

 • Soybağı veya yasal mirasçılık noter tarafından tespit edilemiyorsa
 • Nüfus kayıtları yeterli açıklıkta değilse
 • Düzenlenmiş bir vasiyetname varsa
 • Belge için başvuran kişinin veya mirasçılardan birinin yabancı olması söz konusu ise

Tüm dava ve sorgularınız için Bizimle İletişime Geçin!

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mehmet Can CİVAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu