İcra Hukuku

Paraya Çevirme: Satış Talebi

İcra takibinde borçlunun haczedilen malları doğrudan alacaklıya verilemez. Alacaklıya alacağı para olarak ödenir. Bu nedenle haczedilen mallar alacaklının talebi ile satışa çıkarılır ve satış bedeli alacağı karşılığında alacaklıya ödenir.

A. Satış Talep Etme Hakkı Olanlar

Haczi kesinleşen alacaklı satış talebinde bulunabilir. Geçici ya da ihtiyati haciz koyduran alacaklı haczi kesin hacze dönüşmediği sürece satış talep edemez.

Alacaklıdan önce borçlu da haczedilen mallarının satışını isteyebilir.

B. Satış Talebi

Satış talebinde bulunmak herhangi bir şekle tabi değildir. Alacaklı ya da borçlu yazılı veya sözlü olarak satış talebinde bulunabilir. Satış sözlü olarak istenirse bu talep icra dairesi tarafından tutanağa geçirilir. Şarta bağlı satış talebinde bulunulamaz.

Satış talebi haczi koyan (takibi yürüten) icra dairesine yapılır. Satış isteyen alacaklı satış giderlerini peşin olarak ödemek zorundadır; ödemediği takdirde satış talebinde bulunmamış sayılır. Alacaklı altı aylık veya bir yıllık satış isteme süreleri içinde talepte bulunmazsa ya da icra müdürü tarafından belirlenen satış giderleri on beş gün içinde ödenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

Hacizli mal takibi yürüten icra dairesinin yetkisi dışında olsa bile satış talebi takibi yürüten asıl icra dairesine yapılır. İcra dairesi satışın malın bulunduğu yerdeki icra dairesi tarafından yapılması için istinabe edebilir. İstinabe yoluyla yapılan satışta artırma ve ihale ile ilgili uyuşmazlıklar istinabe olunan icra dairesinin tabi olduğu icra dairesi tarafından çözümlenir.

C. Satış İsteme Süresi

    İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 110

    (Değişik madde: 6352 S.K.-02.07.2012/m.22) Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

    Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

    Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.

Satış isteme süresi taşınır mallar ve alacaklar için altı ay; taşınmaz mallar için bir yıldır. Bu altı aylık ve bir yıllık süreler kesin hacizden itibaren işlemeye başlar.

Alacaklı ve borçlu borcun taksitle ödenmesi sözleşmesi yapmışlarsa sözleşme devam ettiği sürece satış isteme süreleri işlemez. Sözleşmenin süresi on yılı aşıyorsa aştığı andan itibaren süreler kaldığı yerden devam eder.

İstihkak davası boyunca satış isteme süreleri işlemez.

Geçici ve ihtiyati hacizde satış süreleri işlemez ve bu sırada satış talep edilemez. Geçici veya ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmesiyle satış isteme süreleri işlemeye başlar.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte imzaya ve borca itiraz satışı durdurur bu nedenle satış isteme süreleri işlemez.

Süresi içinde malın satışı istenmezse mal üzerindeki haciz kalkar. Satış süresinde istenmesine rağmen icra müdürü tarafından karar verilen satış giderleri on beş gün içinde depo edilmezse haciz düşer.

Süresi içinde yapılan satış talebi geri alınırsa ve aynı kanuni süre (hacizden itibaren kalan satış süresi) içinde yenilenmezse haciz kalkar. Hacizli malın satılması talebi sadece bir defa geri alınabilir. Haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı o mal ile ilgili haciz, muhafaza ve diğer giderlerden sorumlu olur.

Satış talebinin süresinde yapılmaması haczin kalkmasına neden olur ancak takibi kaldırmaz; icra takibi derdest olmaya devam eder. Takip derdest olduğu için alacaklı yeniden takip açmasına gerek kalmadan haciz talep edebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu