İcra Hukuku

Taşınır Teslimi

Taşınır teslimi, taşınır bir malın borçludan alınarak alacaklıya verilmesi hakkındaki ilamların icrasını ifade eder.

Alacaklı, elinde bulunan taşınır teslimine ilişkin ilamı icra dairesine vererek takip talebinde bulunabilir. Taşınır teslimine ilişkin ilamlı icra takibi yapılabilmesi için ilamın kesinleşmesi şart değildir. Takip talebini alan icra dairesi bir icra emri düzenler ve borçluya tebliğ eder.

İcra emri ile borçluya ilamda yazılı olan taşınır malı icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine teslim etmesi gerektiği bildirilir. Ayrıca yedi gün içinde taşınırı teslim etmezse ve icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirmezse cebri icraya devam edileceği bildirilir.

Borçlu yedi günlük süre içinde taşınır malı icra dairesine teslim ederse, icra dairesi de malı alacaklıya teslim eder ve icra takibi böylece sona erer.

Taşınır malı süresinde teslim etmeyen veya eksik teslim eden ve icranın geri bırakılması hakkında karar getirmeyen borçludan, ilamda yazılı olan mal icra dairesi tarafından zorla alınır ve alacaklıya teslim edilir. Eğer ilamda yazılı olan taşınır mal borçlunun elinde bulunmuyorsa borçlu artık aynen ifaya zorlanamaz; borcu para borcuna dönüşür. İlamda malın değeri yazıyorsa borçlu bu bedeli ödeyerek borçtan kurtulur. Eğer ilamda taşınır malın değeri belirtilmemişse alacaklı ve borçlu aralarında anlaşarak bir değer belirleyebilir. Bu halde o bedeli ödeyen borçlu borçtan kurtulmuş olur. Taraflar takip konusu malın değeri üzerinde anlaşamazlarsa icra müdürü haczin yapıldığı tarihteki rayice göre malın değerini takdir eder. İlgililer icra müdürünün takdir ettiği değere karşı şikayet yoluna gidebilir.

Takibe konu olan taşınır mal borçlunun elinde değilse borç para borcuna dönüşür ve borçlu bu parayı icra dairesine ödemek zorundadır. Borçlu borcuna karşılık parayı icra dairesine ödemezse icra dairesi ayrıca bir hükme ya da icra emrine gerek olmaksızın borçlunun borcuna yetecek kadar malını haczeder. Haczedilen mallar icra dairesi tarafından paraya çevrilir ve elde edilen bedel alacağının karşılığı olarak alacaklıya verilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

2008/11567 E, 2008/14533 K, 07.07.2008 T

TAŞINIR TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI

DEĞER TESPİTİ YAPILMASI GEREĞİ

ÖZETİ:İlamda aynen teslimine karar verilen aracın değeri belirtilmediğinden İcra Müdürlüğünce haczin yapıldığı tarihteki rayice göre değer tespiti yapılması gerekir. O halde haciz tarihinde teslimi istenen aracın değerinin ne olduğu gerektiğinde bilirkişiden de yararlanılarak anlaşmazlığın çözümlenmesi gerekirken somut olaya çözüm getiremeyecek nitelikte noterce bildirilen kasko değeri esas alınarak sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir.

Yukarıda tarih ve numarası yazalı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp, düşünüldü:

İİK’in 24/4. maddesi gereğince ilamda aynen teslimine karar verilen aracın değeri belirtilmediğinden İcra Müdürlüğünce haczin yapıldığı tarihteki rayice göre değer tespiti yapılması gerekir. O halde haciz tarihinde teslimi istenen aracın değerinin ne olduğu gerektiğinde bilirkişiden de yararlanılarak anlaşmazlığın çözümlenmesi gerekirken somut olaya çözüm getiremeyecek nitelikte noterce bildirilen kasko değeri esas alınarak sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu