Kira Hukuku

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi kiraya verenin talebi üzerine, kiracı tarafından düzenlenir. Bu bakımdan kiracı ile tek taraflı yapılan bir taahhütnamedir.

Tahliye taahhütnamesi kiraya verenin talebi üzerine düzenlenmekle, kiraya verenin lehine bir işlem teşkil eder ve tahliye aşamasını kolaylaştırır.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağına dair söz vermesidir.

Tahliye taahhütnamesi, Türk Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesi kurulduktan sonra kiracının taahhütname düzenlenmesine rağmen belirlenen süre içerisinde taşınmazı tahliye etmemesi halinde, bir ay içerisinde icraya başvurarak veya dava açarak taşınmazın tahliyesini talep edebilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Aşağıda açık adresi verilmiş olan kiracısı olduğum kiralananı, belirtilmiş olan tarihte tahliye edeceğimi yazılı olarak taahhüt  ediyorum.

Tahliye tarihi :

Kiralananın adresi :

Taahhütnamenin alındığı tarih:

Mal Sahibi (Kiralayan)                                                                    Taahhüt Eden (Kiracı)

…………..                                                                                                        …………..

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Geçersiz Olur?

Tahliye taahhütnamesinin dayanağı kira sözleşmesidir, bu nedenle geçersiz kira sözleşmesine dayanan tahliye taahhütnamesinin de geçerliliğinden söz edilemez.

Her ne kadar kira sözleşmelerinde yazılılık esas olmasa bile tahliye taahhütnamesi TBK m. 352 gereğince kiracının kiralananı “belli bir tarihte” boşaltmayı “yazılı” olarak üstlenmiş olması gerekmektedir.Buna göre taraflar arasında sözlü olarak yapılan ve/veya tarih muhteva etmeyen tahliye taahhüdü geçerli sayılmamaktadır.

Tahliye taahhütnamesi kiracı veya temsilcisi tarafından verilmiş olmalıdır. Aksi halde tahliye taahhütnamesinin geçerliliğinden söz edilemez. Tahliye taahütnamesi düzenlenirken kiracı güçsüz taraf olarak kabul edildiğinden, baskı altında olmaksızın özgür iradesiyle taahhütnameyi düzenlemiş olmalıdır. Aksi halde tahlie taahhütnamesi geçersiz sayılır.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Geçersiz Olur?

Tahliye Taahhütnamesi Şartları

Tahliye taahhütnamesinin kiraya verene İİK m. 272 uyarınca takibe girişme imkanı vermesi için geçerlilik şartlarına haiz olması gerekir.

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları aşağıda sayılmıştır:

  • Yazılı olmalıdır.
  • Kiracı tarafından verilmiş olmalıdır.
  • Belirli bir tarih içermelidir.
  • Kiralananın tesliminden sonra verilmiş olmalıdır.
  • Kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Doldurulur?

Tahliye taahhütnamesinin yazılı olarak yapılması zorunludur ancak resmi şekilde yapılması hususunda zorunluluk bulunmamaktadır.

Bu bakımdan taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılabileceği gibi resmi şekilde noterde de yapılabilmesi mümkündür. Burada önemli olan husus, kiralananın tahliyesine ilişkin taahhüt tarihinin kiracı tarafından açık bir şekilde belirtilmesidir.

Tahliye Taahhütnamesiyle İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Tahliye taahhütnamesi ile icra takibi yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılacak takip talebi ile başlar. Alacaklı kira sözleşmesinde adı geçen kiraya veren, borçlu ise kiralayan yani kiracıdır. Takip talebi genel haciz yolunda olduğu gibi düzenlenmelidir.

Takibin dayanağı olarak yazılı kira sözleşmesini veya konut ve çatılı işyeri söz konusu ise yazılı tahliye taahhüdü belirtilmeli ve mutlaka takibe eklenmelidir. Tahliye taahhüdüne dayanan ilamsız icra takibi, icra müdürlüklerince tahliye emri olarak düzenlenmektedir.

Tahliye takip talebini alan icra dairesi, İİK m. 272 uyarınca Örnek No:14 tahliye emri düzenleyerek kiracı borçlunun taşınmazı on beş gün içinde tahliye ve teslim etmesini tebliğ eder. Kiracı süresinde tahliye emrine itiraz etmez ve kendiliğinden tahliyeyi de gerçekleştirmezse, kiraya verenin talebi üzerine zorla tahliye edilir.

Bu takip yolunda, kira bedelinin ödenmemesi hâlinde başvurulan takip yolundan farklı olarak, ayrıca icra mahkemesine başvurulması gerekli değildir. Kiraya veren doğrudan icra dairesine başvurarak tahliyeyi sağlayabilir.

Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım Ne Yapmalıyım?

Boş tahliye taahhütnamesi imzalanması uygulamada iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan biri kiracı tarafından boş bir kağıda imza atılarak kiraya verene vermesi ve kiraya veren tarafından bu kağıdın tahliye taahhüdü olarak düzenlenmesidir.

Şayet boş kağıda atılan imza üzerine düzenlenen tahliye taahhütnamesi şartlara uygun olarak doldurulmuş ve kiracının iradesine aykırılık teşkil etmiyorsa geçerli olacaktır. Bu halde ispat yükü kiracıda olacağından kiracı aksini kanıtlamakla yükümlüdür.

Boş tahliye taahhütnamesi imzalanmasının uygulamada gerçekleştirilen diğer yöntemi ise tahliye tarihi boş bırakılmış tahliye taahhütnamesinin imzalanmasıdır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre bu şekilde düzenlenen ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhütnamesi geçerlidir.

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir mi?

Tahliye taahhütnamesinin iptali her zaman mümkündür. Ancak bunun için tarafların iradelerinin bu yönde uyuşması gerekmektedir. Bunun dışında irade sakatlığı hallerinin birinin mevcut olması durumunda iptal edilebilir. Örneğin aldatma, korkutma veya yanılma hali varsa 1 yıllık süre içinde iptal edilebilir. Bu süre hak düşürücü süredir.

Sonuç

Tahliye taahhütnamesi uygulamada konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya veren taraf için güvence oluşturmaktadır ve genellikle kira sözleşmesi ile birlikte kiracıdan taahhütname talep edilmektedir.

Tahliye taahhütnamesi belirli geçerlilik şartlarını muhteva etmesi gerektiğinden, taahhütnamenin zamanında tahliye edilmemesi veya iptalinin talep edilmesi halinde kanunda belirlenen süreler içerisinde hareket edilmesi hak kaybını önleyecektir. Bu nedenle tahliye taahhütnamesine ilişkin sürecin avukat yardımıyla takip edilmesi önem taşımaktadır.

Taahhütname düzenleme, icra takibi yoluyla tahliye ettirme veya tahliye davası açma aşamasında güncel ve uzman avukatlarımız ile çalışmak için Ekin Hukuk Bürosu iletişime geçebilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Evrim ÜSTÜNDAĞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu