İcra Hukuku

Ödeme Emri

İcra dairesi alacaklının takip talebi üzerine borçlu gözüken kişiye ödeme emri gönderir. Takip talebini alan icra dairesi borçluya ödeme emri göndermek zorundadır. Ödeme emrinin gönderilmesinin tek şartı geçerli bir takip talebinin olmasıdır. İcra müdürünün alacağın mevcut olup olmadığını, vadesinin gelip gelmediğini ya da zamanaşımına uğrayıp uğramadığını inceleme yetkisi yoktur.

Ödeme emri borçluya karşı yapılan ilk icra takip işlemidir.

Ödeme emri ile borçluya borcunu ödemesi gerektiği eğer böyle bir borcu olmadığını düşünüyorsa yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edebileceği bildirilir. Borçluya ödeme emri gönderilmeden ve itiraz süresi verilmeden takibin diğer aşamalarına geçilemez. Borçlu yedi gün içinde itiraz etmezse ödeme emri kesinleşir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse alacaklı da itirazın hükümden düşürülmesi yollarına başvurabilir.

Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

  1. Alacaklı veya vekilinin banka hesap numarası hariç takip talebinde bulunan kayıtlar
  2. Borcun ve takip giderlerinin yedi gün içinde icra dairesinin ödeme emrinde yazan banka hesabına ödenmesi ihtarı
  3. Borçlunun yedi gün içinde sözlü ya da yazılı olarak icra dairesinde borca veya imzaya itiraz edebileceği ihtarı
  4. Yedi gün içerisinde itiraz etmez ise bu sürede mal beyanında bulunması gerektiği aksi takdirde hapisle tazyik olunacağı ve eğer gerçeğe aykırı mal beyanında bulunursa hapisle cezalandırılacağı ihtarı
  5. Yedi gün içinde borç ödenmez ya da itiraz edilmezse icra takibine devam edileceği ihtarı
  6. İcra dairesine ait banka hesap bilgileri
  7. İcra müdürünün mühür ve imzası

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

2002/8982 E, 2002/10223 K, 16.05.2002 T

ÖDEME EMRİ

ÖDEME EMRİNE BELGE ÖRNEĞİNİN EKLENMESİ ZORUNLULUĞU

TAKİBİN BELGEYE DAYANMASI

ÖZETİ: Takip belgeye, dayandığı takdirde belge aslı veya örneğinin eklenmesi ve ayrıca ödeme emrine belge örneğinin eklenmesi gerekir. Takibin ilamsız olması bu duruma etkili olmadığından mercice ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekir.

Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği

Ödeme emri icra dairesi tarafından düzenlenir. Uygulamada bunun için matbu metinler kullanılmaktadır.

Ödeme emri borçlu sayısından iki adet fazla olacak şekilde düzenlenir. Örneğin borçlu tek kişiyse üç adet ödeme emri düzenlenir. Bir tanesi borçluya tebliğ edilir, biri icra dosyasına konur ve diğeri isterse alacaklıya verilir. Birden fazla borçlu varsa her borçlu için ayrı ödeme emri düzenlenir. Alacaklıya verilen nüshadan herhangi bir ücret alınmaz.

İcra takibi bir belgeye dayanıyorsa belgenin onaylı örneği ödeme emrine eklenir.

Genel haciz yoluyla takipte borçluya genel haciz yoluna ait ödeme emri gönderilir. Eğer başka bir ödeme emri ya da ilamlı icraya özgü icra emri gönderilirse borçlu şikayet yolu ile ödeme veya icra emrinin iptal edilmesini talep edebilir. Borçlu şikayet yoluna gitmez ve yanlış gönderilen ödeme veya icra emrini gönderilmesi gereken ödeme emri gibi kabul ederek süresinde ödeme emrine itiraz ederse icra takibi durur ancak bundan sonra yanlış ödeme veya icra emrinin iptali istenemez. Borçluya yapılan tebligatta zarfın içinden hem ödeme hem de icra emri çıkarsa borçlu, şikayet yoluna giderek tebligatın iptal edilmesini ve kendisine yeni bir ödeme emri tebliğ edilmesini sağlayabilir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

1969/10246 E, 1969/10629 K, 11.11.1969 T

ÖDEME EMRİ YERİNE İCRA EMRİ TEBLİĞİ

ÖZETİ: Alacağın ne önceden tahsil edilen ve ne de geri kalan kısmı ilama istinat ettirilmiş değildir. Bu durum ve rehin açığı belgesinin borç ikrarını içeren senet niteliğinde olduğunu gösterir. Bu nedenle borçluya ödeme emri yerine (icra emri) tebliğ edilmiş oluşu yasaya ve dosya muhtevasına aykırıdır.

İcra dairesi ödeme emrini düzenleyerek tebliğe çıkartır. Ödeme emrinin takip talebinden itibaren üç gün içinde tebliğe gönderilmesi gerekir ancak bu süre ödeme emrinin geçerlilik şartlarından değildir. Yani icra dairesi takip talebinden altı gün sonrada ödeme emri düzenleyip tebliğe çıkartabilir ve bu ödeme emri geçerli olur. Ödeme emrinin üç gün içinde düzenlenmemesi halinde icra müdürünün sorumluluğu doğabilir.

Ödeme emri PTT aracılığıyla veya elektronik ortamda tebliğ edilir. İcra dairesi işin özelliğine göre kendiliğinden ya da talep ile dairede çalışan memurlar vasıtasıyla da tebligat yapabilir.

Ödeme emri borçlu ya da borçlulara tebliğ edilir. Birden fazla borçlu varsa her biri için ayrı ödeme emri düzenlenir ve tebliğ edilir.

Borçlu hakkında aynı gün birden fazla takip talebinde bulunulursa icra dairesinin tüm takipler için ödeme emrinin aynı zamanda tebliğe çıkarması gerekir.

Borçlu hakkında aynı icra dairesinde farklı zamanlara ait birden fazla takip talebi olabilir. Bu halde kendisinden daha eski tarihli bir takip talebi varken yeni tarihli talebe ödeme emri gönderilemez.

Ödeme emri usule aykırı tebliğ edilmişse borçlunun usulsüz tebligatı öğrendiği tarihte ödeme emri tebliğ edilmiş sayılır.

Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra Takibin Durumu

Ödeme emrinin tebliği ile borçlu takibe konu alacağı kabul veya inkara zorlanır. Borç ödeme emrine itiraz ile inkar edilebilir ya da açık veya zımnen kabul edilebilir.

Borçlunun ödeme emrine tebliğden itibaren yedi gün içinde itiraz etmesi ile icra takibi durur. Takibe devam etmek isteyen alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi yollarına başvurmalıdır.

Borçlunun yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmemesiyle icra takibi kesinleşir. Borçlu, borçlu olduğunu bildirerek icra dairesine borcunu ödeyebilir ya da borçlu olduğunu kabul eder ancak borcu ödemeyebilir. Borçlu borcu hem kabul eder hem de ödemezse icra takibine devam edilir.

Yedi gün içinde itiraz etmeyen borçluların mal beyanında bulunma zorunluluğu vardır. Mal beyanında bulunmayan borçlu alacaklının talebiyle hapisle tazyik edilir.

Ödeme emrine herhangi bir sebepten ötürü itiraz edemeyen ve zarara uğrayan borçlu, borcu olmadığı ve takibin haksız olduğunu düşünüyorsa takip kesinleştikten sonra şikayet veya gecikmiş itiraz yoluna gidebileceği gibi menfi tespit veya istirdat davası da açabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu